MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Logopedická prevence v MŠ

29. srpna 2023

INFORMACE pro rodiče všech dětí v Korálku k logopedické prevenci v MŠ i doma

LOGOPEDICKÉ CHVILKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE, které můžete využívat se svými dětmi i doma a tím podpořit jejich řečový rozvoj.
V mateřské škole logopedické chvilky využíváme při všech činnostech a vzájemně se prolínají se vzdělávacím programem během celého dne. Řeč má pro vývoj dítěte v budoucím školním prostředí velký význam. Umožňuje myšlení, poznávání a učení. Má dopad na vnímání dítěte druhými a na jeho postavení ve skupině. Řeč také slouží k dorozumívání a utváření sociálních vztahů. Proto v mateřské škole probíhají pravidelně ve všech třídách s ohledem na věkovou skupinu dětí logopedické chvilky.
Úroveň komunikačních schopností u dětí předškolního věku je završením dlouhodobého zrání a učení, které je podmíněno a ovlivněno zejména sociálním prostředím.
Prostřednictvím hrubé motoriky ( samostatný pohyb) a jemné motoriky (manipulace s předměty) dítě prozkoumává svět kolem sebe, manipuluje s předměty, experimentuje a vnímá je (vidí, slyší, dotýká se jich) a tím získává zkušenosti. Pro vývoj řeči je také nezastupitelné zrakové a sluchové vnímání.
V jednotlivých třídách v rámci logopedických chvilek zařazujeme:
Gymnastiku mluvidel
Vyplázneme a schováme jazyk
Olizování rtů – spodní, dolní, kruhovitě
V ústech vytvořit z jazyka mističku
Dechová cvičení
Foukáme do různých směrů
Foukáme brčkem do papírové kuličky možno i ve dvojicích
Artikulační cvičení
Sluchová cvičení
Rozeznávání nejrůznějších zvuků v okolí
Rozvoj fonematického sluchu
Rytmizace básní, písní a říkadel
Zrakové vnímání a koordinace oka a ruky
Grafomotorická cvičení
Hrubou motoriku
Pohybové hry
Využití herních prvků
Jemnou motoriku
Manipulace se stavebnicemi
Hry s různými materiály (modelína, písek…)

NABÍDKA UKÁZEK JEDNOTLIVÝCH LOGOPEDICKÝCH CHVILEK A TAKÉ NÁMĚTŮ K PROCVIČOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH. JE VHODNÉ, KDYŽ TYTO NÁMĚTY VYUŽIJETE I VY DOMA S DĚTMI.

Motorika mluvidel
Pro děti ve věku 3 – 4 roky
Využíváme pouze napodobovacího reflexu.
Neklademe žádné nároky na přesnost nebo rychlost provedení.
Nabízíme je jako doprovod obrázku, divadélka či využijeme při olizování jídla.

 pohyb jazyka dopředu a dozadu, z pusy ven a zpět – čertík
 pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět – ještěrka mává ocáskem
 pohyb jazykem nahoru a dolů, olíznout si špičku nosu, bradu, horní ret, dolní ret
 pohyb jazyka do kruhu – olíznout si rty kolem dokola jednou, později i vícekrát (zkoušet na obě strany)
 pohyb rtů – našpulit rty- dávat pusinku, koukáme olizujeme si prst namočený např. do jogurtu, pískáme
 pohyb rtů – roztáhnout rty doširoka, úsměv, pejsek cení zuby
 jazyk se stočí špičkou nahoru a dozadu na patře a rychle se natáhne- zvuk připomíná klapání koňských podkov
 uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret – brm, brm
 kloktání (procvičujeme patrohltanový uzávěr)
 nafouknout obě tváře a prsty „propíchnout“ – balónek praskl
 horními zoubky stahovat jogurt nebo marmeládu z dolního rtu

Pro děti kolem věku 5 let a starší
Cviky předpokládají zvládnutí předchozí skupiny.
Postupně se využívá vědomějšího nácviku, většinou jako součást hry, pohádky.
Postupně se snažíme o rychlejší nebo přesnější provedení.
Pro správnou artikulaci hlásek, zejména TDN a LRŘ

 pohyb jazyka po dolní a horní alveole – olizovat dáseň těsně za horními a pod dolními zuby, ze strany na stranu – počítáme zoubky, hledáme poslední zoubek…
 ťukat špičkou jazyka na horní patro – datel klepe, někdo ťuká
 špička jazyka se opře o horní alveolu a klesne k dolní (už bez pohybu do stran), lezeme na půdu a zase do přízemí, zvedneme nahoru bonbon a
pustíme ho rovně dolů…-pohybujeme pouze jazykem a brada by měla být v klidu
 vibrace volných, k sobě přiložených rtů při výdechu – jako frká koník

Pro správnou artikulaci PBM a FV
 nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven přes pevný uzávěr – děda kouří fajfku, mašinka se rozjíždí s pomalu zvyšuje rychlost (PB), popřípadě je možné držet ucpaný nos
 držet horní zuby proti dolnímu rtu, foukat jako vítr (FÍ)
 udělat kapříka – vysát vzduch z tváří – vmáčknou je, rty tvoří osmičku

Pro správnou artikulaci zejména CSZ, ČŠŽ, ŤĎŇ
 přitisknout špičku jazyka za dolní zuby a trochu otvírat a zavírat pusu – klíče dáme do zámku, otevřeme a zavřeme dveře
 roztáhnout jazyk do placičky a okrajem ho přitisknout ke všem dolním zubům
 zvednout okraje jazyka nahoru – mistička, rulička
 špičkou jazyka jet po horním patře zezadu dopředu a zastavit se na ploše zubů – nevypláznout

Logopedická chvilka č. 1 – Předškoláci
 Nafukujeme tváře
 Sešpulíme rty (zobáček)
 Otevíráme a zavíráme rty (krmení ptáčátek)
 Výdechem spojený s vyslovování slova hůůůů (houká sova)
 Dlouhý nádech a výdech (probouzíme broučka)
 Říkanky k jednotlivým hláskám (viz říkadla)
 Řekni co vidíš kolem sebe
 Rozeznávání zvuků – rozlišujeme zvuky hudebních nástrojů nebo zvuků z přírody ( zpěv ptáků, bzukot včel)
 Rytmizace písní a říkadel z pohybem
 Určovat první nebo poslední hlásku
 Na jakou hlásku začíná tvé jméno?
 Grafický list- shodné a neshodné dvojice lišící se detailem
 Poskakování a skákání po jedné noze, skákání panáka a přes švihadlo
 Házení a chytání míče
 Manipulace se stavebnicemi ( zatloukací, mozaiky)
 Stříhání a vystřihování
 Pohyblivost prstů- vysouvání prstů z pěsti, spojování prstů u jedné ruky nebo obou rukou ( spoj palec a malíček u pravé ruky, spoj ukazováčky,….)

Vkládáme zde další náměty na procvičování logopedie pro starší děti. V domácím prostředí můžete zkusit i s dětmi mladšími. Nezapomeňte, že cílené úkoly z logopedie je třeba opakovat několikrát denně a každodenně! Přejeme příjemné chvilky a nejen logopedické.

Logopedická chvilka č. 2
 Procvičování čelistí – otevíráme ústa na jablíčko
 Nádech nosem, výdech ústy – foukáme do pampelišky
 Opakování slov, vět – hra na ozvěnu
 Rozeznávání zvuků a tónů – co je to za písničku?
 Rytmizace slov – rozklad slov na slabiky ja-blí-čko
 Umísti obrázek kam patří na určené místo (auto mezi ostatní dopravní prostředky,….)
 Cvičení rovnováhy, chůze po vyvýšené ploše
 Navlékání korálků, modelování

Logopedická chvilka č.3
 Procvičování rtů- tvořit pevný závěr a otevření (kapřík)
 Vyplazování jazyka v rychlejším tempu (čertík)
 Tvoření vět na jednotlivá slova
 Procvičování směrovosti zvuků a tónů( odkud zvoní zvoneček?)
 Nejdelší, nejkratší slovo- vytleskej a kolikrát jsi tleskl, které slovo je delší?
 (Les, Stro- me- ček)
 Najdi ve svém okolí předměty, které začínají na určitou hlásku
 Najdi rozdíl ve dvojici obrázků lišící se detailem
 Pohybová hra „Na honěnou“
 Kreslení klacíkem, prstem do písku
 Procvičování pohyblivosti prstů- hrajeme na klavír

Logopedická chvilka č.4
 Procvičování čelisti – napodobujeme žvýkání
 Nafukujeme tváře
 Krátký nádech a dlouhý výdech (foukáme na studené ruce)
 Nádech nosem a foukáme do svíčky, jemně, silněji, nejsilněji
 Napodobování zvuků přírody vítr, déšť, komár, moucha
 Poslech pohádky např. Čert a Káča, při slově čert udělej Blllll
 Rytmizace písniček s využitím pohybu nebo tanec podle hudby
 Najdi shodnou dvojici obrázků
 Házení a chytání míče – postřeh
 Házení a chytání malých naplněných míčků

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV