MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Sluníček


Třídní učitelky:

Marie Zemanová, zástupkyně ředitelky MŠ
Odborné zaměření:    Střední pedagogická škola Liberec, Mentoring začínajících učitelů.
Probíhající studium:  Kvalifikační studium pro ředitele škol
Specializace:                  Hudební výchova, dramatická výchova, enviromentální výchova, Zdravá 5 -podpora ke správné výživě dětí  a mládeže, instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg.                               

Diana Sejkorová, třídní učitelka
Odborné zaměření:   
Střední pedagogická škola Liberec.
Specializace:
Hudební výchova.

Lenka Kolich Taranová, asistentka pedagoga

REŽIM DNE

DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST
6:00 – 8:00  
přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči – kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, ve třídě i v herně.

Individuální činnost dle plánu portfolia.

Výtvarné a pracovní činnosti k danému tématu s rozmanitými výtvarnými technikami, procvičování motoriky ruky, fantazie, správné techniky stříhání, držení štětce, pastelky, křídy, špejle a ostatního výtvarného náčiní, prostorové vztahy – lepení obrázků do koláží.

Vedení dětí ke spolupráci, kooperaci ve skupině, sociálním vztahům, vyjadřování emocí, upevňování kolektivních vztahů, umět požádat o pomoc, umět si vyřešit problém….

8:00 – 8:40

Úklid hraček.

Ranní kruh s kalendářem –   zhodnocení  ranních činností a seznámení dětí s programem činností  na další část dopoledne.
Sestavení kalendáře – den, datum, měsíc, roční období, počasí, zopakování dnů v týdnů a časových vztahů souvisejících  – včera, dnes, zítra, pozítří, předevčírem. 
Zopakování pravidel 5 prstů.

Ranní cvičení – tematická tělovýchovná chvilka – procvičení a protažení s vhodnou motivací, pohybové hry s pravidly, cvičení na hudbu, jógová cvičení.

8:40
Samostatná příprava na svačinu a samostatná příprava svačinek, kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky.

9:00 – 10:00

Činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se vzdělávacím tématem a s věkem dítěte.

10:00 – 12:00 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny), příprava na oběd a oběd.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících, zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu – individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví (ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena.

8:00 – 12:00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, při kterých dítě plní povinnost předškolního vzdělávání – individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí.

Veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců.

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

12:30 – 14:00  literární chvilka – četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky – CD, kazeta, relaxační hudba, odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu, individuální práce s předškoláky a nespícími dětmi dle výsledků individuální práce, které jsou souhrnně zpracované v portfoliu dítěte.

14:00 – 17:00 protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků, odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 

AKTUALNÍ INFORMACE

ČERVEN 2022 

Témata měsíce:

30. 5. – 3. 6. 2022
Den dětí

6. 6. – 10. 6. 2022
Letní čas

13. 6. 2022 – 17. 6. 2022
Exotická zvířata

20. 6. 2022 – 24. 6. 2022
Bezpečně na cestách

27. 6. – 1. 7. 2022
Loučení se školkou

 

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN 2022

Středa 1. 6.        Oslava Dne dětí (dopolední soutěže pro děti).
                              Vystoupení 3 dětí ze Sluníček v rámci Veletrhu dětské knihy na náměstí.

Pátek  3. 6.      Divadlo v MŠ.

Středa 8. 6.     Výlet na Ještěd.

Úterý 14. 6.      Loučení s předškoláky.

Čtvrtek 23. 6. Výlet k přehradě.

Pátek     24. 6. Výlet do ZOO

Úterý 28. 9.    Školková olympiáda.

24. 6. 2022
Týden nám opět začal v tělocvičně, děti si zacvičily, zahrály zábavné pohybové hry a trochu potrénovaly i na olympiádu.
Od úterý jsme si povídali o bezpečnosti v dopravním provozu.
Děti trénovaly přecházení přes látkový přechod, třídily vhodné/nevhodné chování na ulici i na silnici a také jsme si zopakovali jaké dopravní prostředky kolem nás máme a kde se tyto dopravní prostředky pohybují, počasí nám opět přálo a tak mohla větší část dopoledního programu probíhat venku.

Ve čtvrtek jsme si udělali velice povedený výlet k liberecké přehradě, počasí vyšlo krásně, děti bez breptání ukázkově ťapaly tam i zpět a všichni jsme si výlet moc užili.

V pátek nás konečně čekal výlet do liberecké ZOO, který byla bohužel na 2krát přesunut.
Vyrazili jsme autobusem a pak tramvají. Děti cestu zvládly na jedničku s hvězdičkou.
V ZOO bylo poměrně málo lidí, a tak jsme si užili poklidnou, příjemnou prohlídku.
Výlet se velice vydařil a určitě ho v příštím roce zopakujeme 🙂

19. 6. 2022

Týden nám opět začal cvičením, starší děti se protáhly a zacvičily si na připravených stanovištích, mladší děti měly cvičení připravené ve školce.
Úterý byl velmi významný den pro naše předškoláčky, se kterými jsme se rozloučily.
Dopoledne jim menší děti vytvořily portrét a přidaly k němu svá přání, nechyběl přípitek, rozdání dárečků a veselé skotačení na diskotéce a celý dopolední program jsme zakončili focením na předškolácké tablo.
Odpoledne nás čekal již tradiční odpolední program s Pajou Papagajou.
Ve středu děti poznávaly exotická zvířátka, počasí nám přálo, a tak jsme celý dopolední program mohli plnit venku.
Ve čtvrtek děti poznávaly čím se liší domácí a exotická zvířátka a také si děti poslechly pohádku ,,O smutném tygrovi,, při které si zopakovaly různé druhy emocí a vymýšlely způsoby, jak rozveselit někoho, když je smutný, nakonec si pohádku i zahrály.
Pátek byl ve znamení opakování a po něm děti čekaly radovánky na naší školkové zahradě.

9. 6. 2022
Milí rodiče,
máme za sebou výlet na Ještěd. Výlet to byl vskutku povedený a velice jsme si ho užily – paní učitelky i dětičky :).
Odjezd od Luny v 8.00 proběhl bez komplikací a vyrážely jsme ve výborné náladě.

Autobus nás vyvezl na parkoviště k Ještědce. Z něj jsme vyrazili vzhůru na vrchol.

Nahoře nás čekalo povídání o Ještědu a pro děti byly připraveny úkoly, které s radostí splnily 🙂 ještě udělat pár fotek a šup do restaurace na oběd, dámy si poseděly na baru, pánové odpočinuly v křesílkách a už se servíroval oběd – výborný řízek s bramborovou kaší.
Od paní ředitelky hotelu dostaly děti velikou pochvalu, jak vzorně se umí v restauraci chovat 🙂

Po výborném obídku nás čekal sestup dolů do Horního Hanychova, vyrazili jsme kolem Ještědky na Pláně a po modré dolů.
Sice jsme měli trochu kvapík, ale na fotky po cestě dolů jsme si vždy našli chvilku :).

Dolů jsme sešli akorát na čas a už alou do školky 🙂
Výlet se velice vydařil, počasí nám přálo a moc jsme si to všichni užili :).

6. 6. 2022
Celý týden jsme s dětmi oslavovaly jejich svátek, tedy Den dětí 🙂
Pondělí začalo tradičně v tělocvičně, děti si protáhly tělíčka a tentokrát bylo cvičení zaměřeno na různé druhy skoků a práci s míčem. Cvičení si moc užily. 
V úterý si děti povídaly o svých kamarádech ve školce a o tom jak se k sobě hezky chovat, zopakovali jsme si Pravidlo 5 prstů a předvedli si řešení sporů pomocí koberce – semaforu :).
Ve středu už děti čekala oslava Dne dětí, celé dopoledne bylo naplněno sportovními aktivitami a hrami. Po skončení si děti pochutnaly na nanucích 🙂
Odpoledne vystupovalo pár dětiček od nás ze třídy na doprovodném programu k Veletrhu dětské knihy u radnice, kde sklidily veliký úspěch.
Čtvrtek si děti užívaly činnosti se slečnami studentkami ze Střední pedagogické školy, udělaly si ovečku z rýžového chlebíčku, vytvořily obraze z víček od Pet lahví a na závěr si zahrály pohybové hry.
V pátek jsme si vše zhodnotily a přijelo Divadlo Koloběžka, dětem se pohádka moc líbila a po jejím skončení nás čekaly radovánky na zahradě.

27. 5. 2022
Tento týden se z nás stali malí kosmonauti, kteří celý týden prozkoumávali vesmír.
V pondělí se děti seznámily s týdenním tématem a každé dítě vymyslelo co by se o tomto tématu rádo dozvědělo, poté nás čekalo cvičení  v tělocvičně, kde se děti pořádně protáhly a na stanovištích procvičily svou hbitost.
V úterý bylo v plánu seznámení se sluneční soustavou. Děti postupně odkrývaly planety a řadily je podle jejich pořadí od Slunce, zároveň se o každé planetě něco dozvěděly, zda je velká či malá po kom má své jméno, kde je teplo a kde naopak největší zima.
Ve středu děti pomocí  víček od pet lahví rozvíjely předmatematickou gramotnost a přiřazovaly víčka dle počtu ve vyprávěném příběhu do svojí rakety.
Ve čtvrtek se naučily novou písničku Raketa, při rozdýchání foukaly malé papírové raketky k připravené Zeměkouli a soutěžily kdo svou raketu dofoukne dále.
V pátek nás čekalo bližší seznámení s Měsícem, a děti se poznávaly jeho fáze s pomocí pohádky ,,Jak si Měsíc chtěl nechat opravit kabát,,.
Celý týden jsme si s dětmi moc užily, děti téma vesmír zajímá a tak byly aktivní a do všech činností se s chutí zapojovaly.

20. 5. 2022
Celý týden jsme s dětmi zkoumaly různé kouty světa.
Pondělí jsme na navštívily tělocvičnu, kde jsme si zacvičily s hudebním doprovodem, děti si pořádně protáhly tělíčka, procvičily obratnost i hbitost na připravených stanovištích a na závěr nás čekaly oblíbené pohybové hry.
V úterý děti pracovaly s Atlasem světa a seznamovaly se s kontinenty a méně či více vzdálenými zeměmi, také nás čekala generální zkouška besídky, kterou jsme s dětmi připravovaly ke Dni maminek, ale kvůli pandemii neštovic jsme jí nakonec posunuly tak, že jsme maminkám zpívaly až po jejich svátku.
Všem rodičům velice děkujeme za účast a příjemnou atmosféru při navazujících dílničkách.
Ve středu děti poznávaly další kouty světa a také se seznamovaly s jejich obyvatelstvem.
Čtvrtek se děti naučily písničku o Africe i s tanečkem.
V pátek děti čekal výlet do Lesoparku ve Vratislavicích, tento výlet jsme naplánovaly na četné žádosti dětí, které si minulý výlet nadmíru užily.
Příští týden se vydáme na prozkoumání vesmíru 🙂

13. 5. 2022
Tento týden jsme s dětmi poznávaly různé druhy povolání.
V pondělí jsme se opět vyřádily v tělocvičně, děti se protáhly, trénovaly techniku práce s míčem, zdolávaly připravenou opičí dráhu a nakonec si zahrály pohybové hry.
V úterý jsme se seznámily s různými druhy řemesel, děti stavěly domečky z různých druhů kostek, zkoušely natírat válečkem stěny krabice, opravovaly v dílně rozbité autíčko a vyzkoušely si i stříhání připravených papírových vlasů-
Ve středu děti poznávaly práci zahradníků pomocí písničky Šel zahradník do zahrady a zahrály si na kuchaře při grafomotorickém cvičení Radili se kuchaři.
Čtvrtek se nesl v duchu Integrovaného záchranného systému – aktivity jsme směřovaly k poznávání práce lékařů, hasičů i policistů, to se dětem velice líbilo a hry s těmito povoláními si velice užily.
V pátek jsme vyrazily na menší výlet do vratislavického lesoparku.
Všechny děti krásně ťapaly a výlet jsme si moc užily.
Brzy vyrazíme zase 🙂

 

8. 5. 2022
Celý týden jsme věnovaly tématu ,,Moje rodina“ a ,,Moje maminka“.
Jako každý týden jsme i tento započaly cvičením. Starší děti v tělocvičně a mladší ve školce.
Cvičení bylo zaměřeno na protažení a posílení celého těla a nechyběly ani veselé pohybové hry.
V úterý dětičky vyprávěly o svých rodinách a o svých maminkách. Všechny děti vyprávěly o svých rodinách s velkou láskou a obdivem.
Děti si své rodiny také nakreslily, výtvory najdete na nástěnkách v šatně, poznáte se? 🙂
Ve středu jely děti ze školkového Sborečku potěšit svým vystoupením babičky a dědečky z Domova Seniorů v Českém dubu. Záznam z vystoupení naleznete na facebookových stránkách NADACE SYNER. Babičky a dědečkové dostaly dárečky z keramiky, na jejichž vytvoření pracovaly všechny děti z naší třídy.
Ve čtvrtek děti zpívaly o maminkách písničky a zpívání doprovázely rytmickými nástroji.
Pátek se nesl celý v duchu příprav oslav nedělního Dne matek, děti maminkám vytvořily tulipán a také psaní, ve kterém popisovaly proč své maminky tolik milují.
Netrpělivě už vyhlížíme všechny naše sluníčkové kamarády, kteří se mají vrátit po neštovicích, aby s námi připravily besídku a také si užili výletové období, které máme právě před sebou.

30. 4, 2022
Celý týden se nesl v magickém duchu příprav na Filipojakubskou noc.
V pondělí starší děti cvičily v tělocvičně a mladší děti ve školce, cvičení bylo u obou skupin zaměřeno na mrštnost, hbitost a protažení celého těla.
Od úterý jsme začaly s čarodějnými aktivitami.
Děti si vyzkoušely různá kouzla a vyčarovaly kouzelné lektvary, cvičily s košťaty, zpívaly čarodějnické písničky a učily se různá zaříkávadla.
V pátek nás čekal čarodějnický rej.
Dorazily jsme do školky v maskách a od rána začaly plnit čarodějnické úkoly, jako výroba masky čarodějnice, čarodějnické pexeso, stavba čarodějnického doupěte, po svačině jsme vyrobily čarodějnické lektvary:

Sopka:
Potřebovaly jsme:
Ocet, potravinářské barvivo, jar, jedlou sodu.

Do čtvrt až půl sklenice nalijeme ocet, přidáme barvivo, kapku jaru a na závěr po třošce přisypeme jedlou sodu 🙂

Barevné přání
Potřebovaly jsme:
Bonbonky Skittels, mléko

Kolem talíře jsme rozmístily bonbonky a zalily mlékem, děti poté špejlí v barvách čarovaly a přály si svoje přání.

Barevná láva
Potřebovaly jsme:
Olej, potravinářské barvivo, vodu, šumivá tableta.

Do vyšší a užší sklenice jsme nalily olej, po něm obarvenou vodu a nakonec přidaly po třoškách šumivou tabletu.

Po čarování nás čekala čarodějnická dráha na košťatech a po ní už jen rozdání diplomů, dobrůtek a šlo se ven 🙂
Celý týden jsme si moc užily, byla to velká legrace.

24. 4. 2022
Tento týden byl sice o 1 den kratší, ale i tak jsme toho s dětmi hodně stihly. 
V úterý jsme se přivítaly po velikonočních prázdninách, děti vyprávěly jak si prázdniny užily  a co si kde vykoledovaly, po této krátké vzpomínce jsme dětem představily téma týdne – Dny Země.
Celý týden jsme s dětmi probíraly jak můžeme o naši planetu pečovat, co je pro ní dobré a co jí škodí, děti se učily třídit odpad, sázet osení, učily se jak mohou svým chováním o planetu pečovat a co mohou ve svém chování změnit, aby naší planetě pomáhaly.
Děti si získané informace osvojily a činnosti je velice bavily.

p

18.4. 2022
Velikonoce
Celý týden se ve Sluníčkách nesl ve znamení přicházejících Velikonoc.
Týden opět začal pondělním cvičením.
Starší děti cvičily v tělocvičně, kde se protáhly a procvičily různé dovednosti jako lezení po žebřinách, či házení míčem, zvládly se také vyřádit při pohybových hrách, mladší děti měly připravené cvičení ve školce, které byla zaměřeno na zdravotní cviky a správné držení těla.
Od úterý už začaly pořádné přípravy na Velikonoce, děti vyráběly velikonoční výrobky, zpívaly velikonoční písně a učily se velikonoční koledu.
Po dlouhé době se také mohly uskutečnit dílničky s rodiči, na které jsme se moc těšily a kde si děti ve spolupráci s maminkami a tatínky mohly ozdobit vajíčko, vyrobit velikonoční zápich, vytvořit velikonoční věnec z papírových vajíček a vyzdobit pomocí barevných kříd cestičku před vchodem do školky.
Ve středu pokračovalo ve třídě velikonoční veselí a také se děti z našeho školkového sborečku zúčastnily hned 2 vystoupení.
První vystoupení proběhlo v Domově seniorů v Českém dubu, kam jsme s dětmi vyrazily po téměř 2leté pauze a druhé vystoupení proběhlo na Velikonočních trzích na náměstí u radnice.
Obě vystoupení se nám velmi podařila :).
Čtvrtek si děti ve školce užily poslední předvelikonoční den a už nás čekaly velikonoční prázdniny :).

10.4. 2022
Péče o tělo
Celý týden jsme si s dětmi povídaly o správných způsobech jak pečovat o své tělo i mysl.
Děti si opakovaly základní pravidla hygieny, stejně jako složení výživové pyramidy a také zásady zdravého pohybu.
Děti se v oblasti péče o tělo velmi dobře orientují a mají zafixované správné návyky zdravého životního stylu.
V pátek do školky přijelo divadlo a zahrálo dětem rovnou 4 pohádky, děti si představení moc užily.

3. 4. 2022
Domácí zvířata
Celý týden jsme si s dětmi povídaly o domácích a hospodářských zvířatech.
Děti zvířata poznávaly na obrázcích i podle zvuků.
Zatancovaly si se skupinou Čiperkové tanečky na písničky Starý farmář farmu měl a Když jsem já sloužil, to si velice užily a náramně jsme se u toho pobavily.
V Centrech aktivit děti společně malovaly krávu, zkoušely zatloukat podkovy, stavěly ohrady pro zvířátka podle barev a hledaly hospodářská zvířata podle zvuků v encyklopedii.
Děti mají základní povědomí o životě zvířat, o tom kde bydlí, čím je krmíme a také o tom jaký užitek se zvířat máme.
Celý týden se zvířaty jsme si moc užily a jen co bude zase hezčí počasí, vyrazíme se s dětmi podívat na koníky, kteří se pasou u cesty do Vratislavického lesoparku.

26. 3. 2022
Příroda se probouzí
V tomto týdnu jsme s dětmi pozorovaly změny v přírodě, ke kterým s příchodem jarního počasí dochází.
Ve školce se děti naučily poznat a vyjmenovat základní znaky Jara, poznávaly jarní kytičky, učily se nové básničky i písničky a pilně tvořily v Ateliéru obrázky s jarní tematikou, ze kterých vznikla moc hezká nástěnka.
Ve středu jsme si udělaly Tematickou vycházku směrem do Vratislavic nad Nisou a došly jsme až do tamního Lesoparku.
Děti na vycházce zkoumaly přírodu kolem sebe, vnímaly znaky jarního a těšily se z možnosti pořádného proběhnutí se po loukách a pohrání si na prolézačkách.
Celý týden nán přálo počasí, a tak jsme mohly chodit ven, užívat si sluníčka, i odpoledne.

18. 3. 2022
Připravte si deštníky – aneb jaké máme počasí 
Tento týden jsme s dětmi pozorovaly a zkoumaly různé druhy počasí. Děti zjišťovaly jaké počasí je venku aktuálně a jak se v průběhu dne počasí může měnit.
Třídily jsme jakém počasí se hodí k ročním dobám a také jsme si zahrály jak vypadá takzvané aprílové počasí.
A protože počasí venku už začalo přinášet první pořádně hřejivé sluneční paprsky mohly jsme trávit více času venku a užívat si pohybu na vzduchu na zahradě i na procházkách kolem školky.

12. 3. 2022
Pohádkový týden
V tomto týdnu jsme se věnovaly s dětmi pohádkám a poselstvím v nich.
Děti si zopakovaly příběh o Červené Krakulce, Perníkové chaloupce a zahrály si pohádku o Koblížkovi.
Po vyprávění pohádky o Perníkové chaloupce si děti upekly každý svůj malý perníček, který si také ozdobily.
Celý týden jsme si moc užily a jako velkolepé zakončení našeho povídání nás v pátek navštívilo Divadlo s Pohádkou o písničce.

4. 3. 2022

Masopust
Tento týden jsme měli ve školce veselo, protože nás čekala masopustní veselice. Děti se seznámily s tradicí Masopust a se vším co k této tradici patří.
Zjistily jak se nazývají masopustní dny a proč se jim tak říká.
Nejlepší den celého týdne byla středa, kdy jsme si ve školce užili karneval. Děti měly krásné masky a moc jsme si užily přehlídku masek, zábavné disciplíny i závěrečnou diskotéku.

25. 2. 2022 

Neživá příroda – materiály
V celém týdnu jsme zkoumali vlastnosti materiálů, pozorovali předměty a věci okolo nás a  určovali z čeho jsou vyrobené.
Jako motivace nám posloužila pohádka ,,O třech prasátkách,, – děti poznávaly materiály ze kterých si prasátka postavila domečky a fénem zkoušely, který z materiálů je nejlépe odolný.
Děti tvořily z různých druhů materiálů, zkoušely písek, modelínu i dřívka.Také jsme vyrazili na tematickou vycházku po okolí školky a pozorovali různé druhy materiálů i ve venkovním prostředí.

18. 2. 2022

Zimní sporty – olympiáda
V období od 7. 2. jsme si s dětmi povídaly o olympiádě, která současně probíhala.
S dětmi jsme se zaměřily na poznávání zimních sportů, třídění sportů na letní a zimní.
Děti vyprávěly jaké sporty dělají a o je baví nejvíce.
Velký prostor byl také věnován zdravému životnímu stylu, a to především  v oblastech výživy (opakování výživové pyramidy) a vhodné péče o tělo (vhodné oblékání, pobyt venku, střídání klidových a pohybových aktivit.
Nakonec si děti ve školce zkusily zahrát na sportovce a zkusily si napodobit různé druhy zimních sportů.

7. 2. 2022

Poznávání pomocí smyslů
V prvním únorovém týdnu jsme si s dětmi povídaly o našich smyslech a jak pomocí smyslů vnímáme svět kolem nás.
Děti si vyzkoušely jak těžké by bylo kdyby 1 ze smyslů ztratily a kterým smyslem by se pak musely orientovat.
Zaměřily jsme se především na smyslové hry a tak jsme si užily spoustu zábavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 1. 2022

Jak cvičíme v tělocvičně
Každé pondělí chodíme dopoledne se staršími dětmi do tělocvičny ZŠ Aloisina výšina, nejmenší děti cvičí ve školce s paní učitelkou Evou.
Cvičení probíhá v rámci projektu Děti na startu, ve kterém je naše školka přihlášena, webové stránky projektu:    https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
Děti v tělocvičně mají vždy připravené různorodé aktivity, na začátek se rozpohybují (běh, skoky, střídání tempa chůze, pohybová hra..), poté následuje krátké protažení.
Hlavní část je pro ně připravena ve formě kruhového tréninku, kdy se po skupinkách střídají na připravených stanovištích.
Děti si vyzkouší základy atletiky i gymnastiky, míčové hry a hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace.
Cvičení je vedeno zábavnou formou a děti si ho velice užívají.

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 1. 2022
V týdnu od pondělí 10. 1. jsme s dětmi poznávaly charakter a krásy zimního období. Děti se seznámily se zimními měsíci, s typickým zimním počasím, a také s oblékáním ,které je pro toto počasí vhodné, poznávaly jsme společně změny v přírodě, které v zimním období přicházejí.
Zaměřily jsme se také na prevenci onemocnění, které v chladnějším počasí přicházejí.
Děti si vyzkoušely pokusy se sněhem, které byly zajímavé nejen pro ně, ale i pro paní učitelky – například kolik nepořádku se ukrývá ve sněhu na různých místech sídliště, když sníh roztaje.
Naštěstí nám počasí přálo a my jsme mohly zimu zkoumat nejen ve třídě na obrázcích a v knížkách, ale hlavně také venku při radovánkách na sněhu, které si děti velice užívaly.

11. 1. 2022
V úterý 11. 1. 2022 nás navštívila externí lektorka s program, který dětem přiblížil specifika ptačí říše a způsoby přezimování různých druhů
ptáčků. Program byl velice zábavný a děti se dozvěděly spoustu nových informací, které společně s paní učitelkou ukotví v příštím týdnu, kdy nás čeká téma Ptáčci v zimě.

     

V pondělí 10. 1. 2022 Nepůjdeme cvičit do tělocvičny, z důvodu divadelního představení v MŠ.

9. 1. 2022
Po Vánocích jsme se opět sešli ve školce. Děti nadšeně vyprávěly o prožití vánočních svátků a o aktivitách, které během prázdnin zažily.
Prvním tématem. které nás v novém roce čekalo, bylo povídání o Třech králích.
Děti se seznámily s jejich příběhem, tvořily královské koruny a komety, naučily se novou tříkrálovou píseň a celý týden plnily úkoly a aktivity, které byly motivované postavami králů – Kašpara, Melichara a Baltazara.
Na konci týdne jsme se rozloučili s vánoční výzdobou a s vánočním obdobím v příštím týdnu se vydáme vstříc dalším, tentokráte zimním dobrodružstvím :).

PROSINEC 2021

21. 12. 2021 
Ozdobily jsme s dětmi stromeček u vchodu do školky, použily jsme ozdobičky, které si dětičky donesly z domova 🙂

20.12. 2021
Do školky přišel Ježíšek 🙂 dětičky měly velkou radost, našly pod stromečkem hezké hračky, se kterými si budou moct ve školce hrát.
Protože bylo ve školce dětiček jen málo, domluvily jsme se, že nadílka zůstane pod stromečkem až do ledna, ať z ní mají radost všechna naše milá Sluníčka 🙂 až poté najdeme novým hračkám u nás ve třídě to správné místo.

16. 12. 2021
V   období jsme se s dětmi věnovaly především poznávání tradic a zvyků, které patří k Vánocům. Vzaly jsme si hrnec a krásné Vánoce jsme si uvařily, daly jsme do nich – koledy, vánoční výzdobu, pečení cukroví, lití olova, pouštění skořápek od ořechů se svíčkami a hodně lásky, pohody a klidu.
Dětičky vyprávěly o tom jak slaví Vánoce doma a o tom co mají na Vánocích nejraději a milým překvapením bylo, že spousta dětiček nezmiňovalo dárečky, ale společné chvíle s rodinou – procházky, pečení cukroví, koukání na pohádky, zkrátka společně strávený čas s vámi rodiči 🙂
Celé období jsme si moc užily 🙂

6.12. 2021 
Navštívilo nás ve školce divadlo. Krejčík Honza si pro děti připravil legrační pohádku, kterou nás naladil na tu správnou vánoční atmosféru. Děti se do pohádky mohly samy zapojovat a představení si moc užily.

5.12. 2021
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace rušíme společné vánoční zpívání na zahradě MŠ.
Rodiče mohou do školky nosit vyrobenou ozdobu, kterou zavěsíme na stromeček na zahradě společně s dětmi. 

2. 12. 2021
KONZULTACE S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI BUDOU PROBÍHAT BĚHEM CELÉHO PROSINCE. U NEJMENŠÍCH DĚTÍ JSOU. .  ZAMĚŘENÉ NA ZHODNOCENÍ ADAPTAČNÍHO OBDOBÍ, U STARŠÍCH DĚTÍ BUDE HODNOCEM JEJICH VÝVOJ A PROGRES OPROTI LOŇSKÉMU ROKU A U PŘEDŠKOLÁKŮ JE CELÁ KONZULZACE ZAMĚŘENÁ NA ÚROVEŇ ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI.

2. 12. 2021

Ve čtvrtek 2. 12. nás ve školce navštívila Svatá trojice. Ve Sluníčkách máme samé hodné děti, tak měl Mikuláš s andílkem připravenou samou chválu a čertík byl smutný, že u nás žádného kamaráda k sobě do party nenajde.
Dětičky zazpívaly krásnou mikulášskou písničku a tak si všichni vysloužily sladkou nadílku.
Celý týden jsme si s dětmi povídaly o tradici příchodu Mikuláše, o tom kdo Mikuláš byl a proč 5. prosince navštěvuje děti s nadílkou.
Věnovaly jsme se také emocem, které v nás příchod této trojice vyvolává, a tak kolem nás kroužila chvíli Moucha Strach, chvíli Moucha Radost, ale také Moucha Důvěra a dokonce i Moucha Odvaha.
Děti si celý týden moc užily a zažily spoustu legrace a zábavy.

 

1. 12. 2021 

Společně s dětmi jsme vytvořili ozdobu na vánoční strom, který stojí na náměstí. V prostorách radnice najdete zase výstavu Vánoce očima dětí, na které se děti ze Sluníček také podílely.

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV