MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Představujeme se

Název organizace: MŠ Korálek Liberec – Škola podporující zdraví
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV

Kontakty pro omluvy dětí:
mobil – 734 397 335
pevná linka – 482 311 604, 482 751 158

Ředitelka školy:  Vladimíra Jurigová, MBA
telefon:   604 124 272
E-mail:    koralek@mskoralek.cz

Zástupkyně ředitelky školy:  Marie Zemanová
Koordinátor ŠVP:   Marie Veselá   

Vedoucí školní jídelny:   Hana Zahradníková
telefon:  737 776 409
E-mail:   h.zahradnikova@mskoralek.cz

internetové stránky:    www.mskoralek.cz

Název ŠVP: 
Kurikulum podpory zdraví

Škola získala od Státního zdravotního ústavu ČR statut „Škola podporující zdraví“
a je zařazena do sítě programu škol podporujících zdraví v ČR.

Škola má statut fakultní školy TUL a praktické školy pro studenty  Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Jeronýmova.

Tým pedagogů

 

Vladimíra Jurigová, MBA

– ředitelka MŠ Korálek od roku 1990
– pedagog ve speciální třídě  Hvězdičky

odborná pedagogická způsobilost a profesní rozvoj:
– SPgŠ Liberec,
– KPÚ a KÚNZ Ústí nad Labem, kvalifikace logopedického asistenta pro  rezort
   školství a zdravotnictví
– TUL studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku
– Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
– Oxford business education institut “ Master of Bussines manager“
– Kvalifikační kurz výchovně-vzdělávací intervence pro děti s poruchou autistického spektra
– Kvalifikační kurzy v oblasti rozvoje pregramotnosti dětí předškolního věku – metodika PV zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi
– Kvalifikační kurzy v oblasti rozvoje emoční a sociální inteligence dětí v předškolním věku ( rozšiřující výcvik v metodice Dobrý začátek, Schola Empirica )
– Metodik podpory rozvoje MŠ a kvality předškolního vzdělávání

certifikáty a odborné stáže:
– Mezinárodní instruktor MISP (Massage in Schools Programme)
– Certificate of Completion Kineziologie One Brain (certifikovaný facilitátor)
– Certifikovaný lektor metodiky Zdravá abeceda (AISIS)
– Odborná stáž St.Gallen, Schweiz
– Odborná stáž London, Velká Británie
– Odborná stáž Bangor, Wales
– Mentor v oblasti pedagogické praxe studentů Gymnázia a SOŠP Liberec
  a studentů TUL z katedry předškolní pedagogiky
– Lektor NPI ( Národní pedagogický institut) vzdělávací program Pedagogická diagnostika a Strategie adaptace dítěte v MŠ
– Členka Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP
  (Organisation mondiale l éducation préscolaire)
– Členka Asociace předškolní výchovy

publikační činnost:
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání „ Emoční a komunikační rozvoj dítěte v MŠ“ Autorky: PhDr. Jana Johnová, Ph.D, Vladimíra Jurigová, MBA a Marie Veselá
ISBN  978-80-7494-590-8


Hana Fišerová

– pedagog ve třídě Koťata
– na škole od roku 1989

odborná a pedagogická způsobilost:
– Střední pedagogická škola Litoměřice, obor učitelství na MŠ

specializace:
– hudební a výtvarná výchova
– instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg Jeronýmova

certifikáty:
– Meridiánové harmonizační cvičení
– Zdravá abeceda
– Respektovat a být respektován
– IT Smart Technologies


 

Helena Štěrbová


– na škole od  16.4.2024 ( PN Holická)

odborná a pedagogická způsobilost:  Střední pedagogická škola

specializace:

certifikáty:

 


Marie Zemanová

– pedagog ve třídě Sluníčka
– zástupkyně ředitelky MŠ
– na škole od září 2019

odborná a pedagogická způsobilost:
– Gymnázium a Střední pedagogická škola Liberec, obor učitelství na MŠ
– Mentoring začínajících pedagogů a instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg

specializace:
– hudební výchova
– dramatická výchova
– enviromentální výchova
– Zdravá 5 -podpora ke správné výživě dětí a mládeže
– Instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg

certifikáty:
– Zdravá abeceda
– IT Smart Technologies
– Čtenářská pregramotnost
– Školní zralost
– Začít spolu
– Malá technická univerzita
– Členka  předsednictva Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP
  (Organisation mondiale l éducation préscolaire)
– Členka Asociace předškolní výchovy
– Funkční studium pro vedoucí pracovníky ve školství a ředitele
– Certifikovaný kurz neverbální komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s narušenou komunikační schopností se zaměřením na využití principů metody VOKS
– Úvod do Neuro-vývojové stimulace
–  Metoda Dobrá začátek inspiromat
– Formativní hodnocení a role učitele MŠ

 


Mája Veselá

– pedagog ve třídě Broučci
– na škole od 1.9.2018

odborná a pedagogická způsobilost:
– Střední umělecko-průmyslová škola v Jablonci nad Nisou
– Soukromá střední škola pedagogická v Mladé Boleslavi, obor předškolní
   a mimoškolní pedagogika
– Logopedický asistent

specializace:
– výtvarná výchova
– ekologická výchova
– koordinátor ŠVP
– instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg Jeronýmova

certifikáty a odborné stáže:
– Mezinárodní instruktor MISP (Massage in Schools Programme) certifikát
– Zdravá abeceda
– Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
– Angličtina od začátku – JAK začít?
– Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů
– eTwining -realizace projektů ke spolupráci škol
– Formativní hodnocení
– Začít spolu
– Členka Asociace předškolní výchovy
– Vývojové zvláštnosti do 7 let
– Formativní hodnocení a role učitele MŠ
– Rozšiřující výcvik v metodice Dobrý začátek, Schola Empirica

publikační činnost:
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání „ Emoční a komunikační rozvoj dítěte v MŠ“ Autorky: PhDr. Jana Johnová, Ph.D, Vladimíra Jurigová, MB a Marie Veselá
ISBN  978-80-7494-590-8

 


Martina Lank

– pedagog ve třídě Broučci
– na škole od 1.9.2018

odborná a pedagogická způsobilost:
– Gymnázium a střední pedagogická škola Liberec, obor učitelství na MŠ

specializace:
–  pohybová výchova, tanec

certifikáty:
– Zdravá abeceda
– Zdravá 5 – podpora výchovy ke správné výživě dětí a mládeže
– Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
– Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy
– Respektovat a být respektován
– seminář Kouzelná věda
– seminář Papírové hrátky
– Instruktor Děti na startu – šéftrenér kurzu
– Zdravotně preventivně zaměřené činnosti v MŠ
–  Hyperaktivita a poruchy chování v MŠ


 

Bc. Irena Kunová

– pedagog ve třídě Koťátek
– na škole od 8. 8.2022

odborná a pedagogická způsobilost:
– Střední pedagogická škola v Litoměřicích, obor vychovatelství
– bakalářský obor sociální pracovník na pedagogické fakultě TU v Liberci
– jednotlivá zkouška z předškolní pedagogiky a psychologie

specializace:
– metodika Dobrý začátek
– metodika Začít spolu

certifikáty:
– Univerzita Karlova  Tréning jazykových schopností podle Elkonina ( předgrafémová a grafémová etapa)
– Národní pedagogický institut  Logopedický asistent – primární logopedická prevence
– Schola Empirica metodika Dobrý začátek, rozvoj dovedností pro kolegiální podporu v oblasti socio-emočního vývoje předškolních dětí
– Step by Step ČR Vzdělávací program Začít spolu
– Infra Polytechnické vzdělávání předškolních dětí a všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ
– Vývojové zvláštnosti do 7 let
–  Formativní hodnocení v MŠ

 


Bc. Klára Válková

– pedagog  ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Hvězdičky
– na škole od 28. 8. 2023

odborná a pedagogická způsobilost:
– Gymnázium Frýdlant
– Univerzita Karlova, Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

certifikáty:
–  Formativní hodnocení v MŠ

 


Bc. Karolína Horníková

– mateřská dovolená
– na škole od 1. 3. 2022

odborná a pedagogická způsobilost:
– Střední pedagogická škola Praha, obor učitelství na mateřských školách
– Univerzita Karlova  bakalářský obor logopedie , surdopedie a speciální pedagogika

certifikáty:
– Certifikovaný kurz neverbální komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s narušenou komunikační schopností se zaměřením na využití principů metody VOKS
–  Zdravotně preventivně zaměřené činnosti v MŠ
–  Hyperaktivita a poruchy chování dítěte v MŠ
–  Vývojové zvláštnosti dětí do 7 let
–  Metoda Dobrá začátek inspiromat

 

Ing. Marie Horáková

– asistentka pedagoga pro děti  s  přiznanými podpůrnými opatřeními  v integraci ve třídě Koťátka
– na škole od 29. 8. 2022

odborná a pedagogická způsobilost:
– Národní pedagogický institut, studium v oboru asistent pedagoga

vzdělání:
– Střední odborná škola v oboru oděvnictví
– Technická univerzita Liberec bakalářský obor textilní marketing
– Technická univerzita Liberec magisterský obor Průmyslový managment

 kurzy a  další vzdělávání:
–  Vývojové zvláštnosti do 7 let
–  Metoda Dobrý začátek inspiromat


Agáta Drócić

– asistentka pedagoga  pro děti  s  přiznanými podpůrnými opatřeními  v integraci  ve třídě Sluníčka
– na škole od září 2019

odborná a pedagogická způsobilost:
– studium TUL v oboru  Speciální pedagogika

specializace:
– zdravotní cvičení

certifikáty a další vzdělávání:
– akreditace MŠMT – Masér pro sportovní a rekondiční masáže
– Dornova metoda
– Breussova masáž
– Kinesiotaping
– Škola reflexní terapie
– Zdravotně preventivně zaměřené činnosti v MŠ
– Úvod do Neuro-vývojové stimulace

 


Lenka Kolich Taranová

– asistentka pedagoga ve třídě  pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Hvězdičky
– na škole od listopadu 2021

odborná a pedagogická způsobilost:
– Střední umělecká škola v Liberci, obor Propagační výtvarnictví, grafika a design 
– Kvalifikační studium asistent pedagoga

specializace:
– výtvarná výchova

kurzy a další vzdělávání:
– Zdravotně preventivně zaměřené činnosti v MŠ
–  Vývojové zvláštnosti dětí do 7 let
–  Akreditovaný kurz logopedický asistent


Adéla Bílá

– asistentka pedagoga ve třídě Sluníčka 
– na škole od 1.11.2023

odborná a pedagogická způsobilost:
– 4 leté studium gymnázium a SOŠPg Jeronýmova

kurzy a další vzdělávání:
– kurz pro asistenty pedagoga
– základní kurz metodiky Dobrý začátek


Mgr. Kateřina Milerová

– speciální pedagog  pro cílenou speciálně pedagogickou péči dětí ve třídě Hvězdičky
– na škole od 1. 9. 2023

odborná a pedagogická způsobilost:
– Magistr v oboru speciální pedagogika

 


 

Mgr. Kristýna Štefanová

– speciální pedagog pro cílenou speciálně pedagogickou péči dětí ve třídě Hvězdičky
– na škole od 1.9.2023

odborná a pedagogická způsobilost:
– SOŠ pedagogická Liberec, Jeronýmova – předškolní a mimoškolní pedagogika
– TUL – Specializace v pedagogice – Učitelství pro mateřské školy
– Univerzita Karlova, Praha – Pedagogika / pedagogika předškolního věku, specializace: speciální pedagogika


 

Mgr. Eliška Tobrmanová

– speciální pedagog pro cílenou speciálně pedagogickou péči dětí ve třídě Hvězdičky
  edukace dětí s PAS
– na škole od 1.9.2023

odborná a pedagogická způsobilost:
– Magistr v oboru speciální pedagogika

 
 

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV