MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Hvězdiček


Pedagogické obsazení třídy  Hvězdičky (pro děti se SVP )

Třídní učitelka   

 Bc. Michaela Kroupová , pracovní úvazek 100%

 Odborné zaměření:  bakalářské studium  v oboru speciální pedagogika, pohybová výchova

Pedagog ve speciální třídě

Vladimíra Jurigová, MBA, pedagogický úvazek 50%
Odborné zaměření: hudební, výtvarná a dramatická výchova, logopedický asistent, speciální pedagogika pro učitele MŠ

Logoped ve speciální třídě

Mgr. Anna Balíková, pedagogický úvazek 45%
Odborné zaměření: logoped a speciální pedagog

Asistent pedagoga a pedagog pro individuální práci s dětmi 

Agáta Drocič, pracovní úvazek  100% + 40%
Odbornost: studium speciální pedagogiky

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Organizace dopoledního vzdělávání: 

   

6:00 – 8:30  přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči – kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte s ohledem na dané tematické zaměření individuální práce  s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, grafomotorika – skupinová i individuální dle plánu.

Výtvarné a pracovní činnosti k danému tématu s rozmanitými výtvarnými technikami, procvičování motoriky ruky, fantazie, správné techniky stříhání, držení štětce, pastelky, křídy, špejle a ostatního výtvarného náčiní, prostorové vztahy – lepení obrázků do koláží.

Vedení dětí ke spolupráci, kooperaci ve skupině, sociálním vztahům, vyjadřování emocí, upevňování kolektivních vztahů, umět požádat o pomoc, umět si vyřešit problém….

8:30 – 10:00

Úklid hraček,  jazyková chvilka, zhodnocení  ranních činností a seznámení dětí s programem činností  na další část dopoledne, zopakování dnů v týdnů a časových vztahů souvisejících  – včera, dnes, zítra, pozítří, předevčírem,  zopakování pravidel 5 prstů, samostatná příprava na svačinu a samostatná příprava svačinek, kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky dramatika, smyslové hry, tematická tělovýchovná chvilka nebo cílené ranní cvičení, pohybové hry s pravidly, činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd dle vzdělávacích témat a věku dítěte.

Třída je velmi rozmanitá a aby se děti rozvíjely podle doporučení ŠPZ,  jsou podle diagnostiky  naší logopedky a speciálního pedagoga rozděleny do skupin. Každá skupina má specifické zaměření  speciálně pedagogické práce.
Speciální pedagog pracuje podle týdenního tématu, do kterého si připravuje činnosti se skupinou dětí, podle specifika skupiny, nastavené na téma týdne.
Speciální pedagogická práce probíhá v době 7:00 – 8:00 a 9:30 – 10:00 hodin

V odpoledním bloku v době od 14:00 – 15:00 hodin

Organizaci speciálně pedagogického vzdělávání si předem plánuje s ohledem na zajištění dostatku času na volnou hru dětí.
Úzce spolupracuje při plánování organizace vzdělávání s asistentem pedagoga a logopedickým preventistou, kteří zajišťují po dobu SPP učitelky se skupinou pedagogickou práci s ostatními dětmi ve třídě

10:00 – 12:00 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny), příprava na oběd a oběd.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících, zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu – individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví (ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena.

8:00 – 12:00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve které dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání – individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí

 

Veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců.

11:45 – 12:15 oběd, upevňování základních stravovacích návyků, správný úchop lžíce, příbor,  sebeobsluha, úklid nádobí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek.

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

12:30 – 14:00  literární chvilka – četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky – CD, kazeta, relaxační hudba, odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu, individuální práce s předškoláky, logopedická prevence.

14:00 – 17:00 protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků, odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, grafomotorika, koordinace pohybu ruky, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

Pondělky a středy 13:00 – 17:00 individuální logopedie

Během celého dne jsou respektovány individuální biorytmy dětí s preferencí pitného režimu.

Organizace dne je po vzájemné dohodě s rodiči i zaměstnanci MŠ koncipována tak, aby mohla být uplatněna volná forma režimu dne, která imituje podmínky důvěrného a citově podnětného rodinného prostředí. Denní program vychází z třídních vzdělávacích plánů s ohledem na dlouhodobé vzdělávací záměry školy. Snahou učitele / učitelky MŠ je podpora individualizovaného vzdělávání včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu MŠ.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

21. ledna 2022

Téma týdne 17.1. – 21.1.2022

seznámení s tématem – Naše tělo   „Jak vypadám zvenčí“

Cílem tohoto týdne bylo  naplnit kompetenci  „Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích“

Toto téma jsem rozdělila na 4  části, aby děti porozuměly  základním poznatkům a pojmům, které se týkají lidského těla.

  • Hlava – obličej a jeho základní znaky ( oči, uši, nos, ústa a vlasy) + tělo, ruce a nohy
  • Kostra
  • Svaly
  • Mozek

K pochopení tématu  nám pomohly loutky, medvěd Caleb a Mája s  Kájou, společně jsme zjišťovali, jestli dokáží pojmenovat a ukázat jednotlivé části lidského těla.

Požívali jsme obrázky lidské kostry, těla, jednotlivých částí těla ( hlava, trup, ruce a nohy, všímali jsme si i detailů obličeje a prstů, pracovali jsme i na ukázkách postavy dítěte a loutky v porovnání s medvědem Calebem)

Pracovali  jsme s knížkou Jirkovo tělo a naučili jsme se, kde máme mozek a  co má za důležitý význam pro myšlení člověka.

Výtvarné činnosti byly zaměřeny na jemnou motoriku, práci s nůžkami, lepidle. Při výtvarce si děti cvičily orientaci na ploše, pojmenování částí těla,  porozumění a zrakové vnímání.

Jednotlivé části těla a jejich funkce jsme si prakticky procvičili při meridiánovém harmonizačním cvičení s příjemnou relaxační hudbou.
Loutky Kája a Mája dětem ukázaly i příjemné dětské masážní tahy podle obrázků a tak se děti naučily Brýle, Kočičí stisk, Naběračku a Pekaře. 🙂 Důležité ale je, zeptat se kamaráda, jestli ho může druhý kamarád namasírovat a pokud ano, na konci masáže poděkovat. 🙂

Hudební a pohybové činnosti byly zaměřené na opakování písníčky s pohybem Hlava, ramena, kolena a palce. Naučili jsme se písníčku Človíček, kterou si zopakujeme i příští týden, kdy se budeme věnovat pokračování tématu Naše tělo – Jak vypadám zevnitř. 🙂

( ostatní fotografie z tohoto týdne najdete v Galerii)   

Vladimíra Jurigová

14. ledna 2022

Tematický týden od 10.-14.1.2022  „Jak zvířátka přezimují“

Cílem tohoto týdne bylo naučit děti pojmenovat lesní zvířata, identifikovat je podle jejich typických znaků a vysvětlit dětem, jak lesní zvířata žijí v zimě.

Obsah tématu:

Děti se naučily, že zvířata, u kterých probíhá zimní spánek, se na chladné období s předstihem připravují. Vyhledávají si úkryt, snaží se získat co nejvíce tukových zásob, hromadí si potravu. Zároveň jim roste zimní srst, která jim pomáhá se v chladném období zahřát. Tyto přípravy probíhají během podzimu. Pokud by se zvíře nestihlo na zimu dostatečně připravit, mohlo by to pro něj znamenat, že zimu nezvládne přečkat.

Některá zvířátka se ale neukládají k zimnímu spánku, ale přezimují a musí si hledat potravu, aby zimu přečkaly.

V pondělí si děti vyráběly medvěda, který přezimuje ve svém brlohu. Procvičily si techniku stříhání, lepení, manipulaci s vystřiženými tvary a sestavení do celku.

V úterý děti pracovaly s temperovými barvami a vytvářely les v zimě, s úkryty, kde mohou zvířátka přezimovat. Technika výtvarky byla práce se štětcem ( strom, úkryty zvířat, půda a obloha, a prstová technika ( sníh).

Ve středu děti opět procvičovaly techniku stříhání, kdy vystřihovaly a nalepovaly do obrazu lesa v zimě zvířátka do úkrytů a na plochu obrazu lesa.

Při všech výtvarných aktivitách si děti procvičovaly názvy zvířat, jejich znaky, čím se živí a jak přezimují.

K tématu jsme pracovali s písničkou „Starý medvěd vzdychá“, „Běží liška k Táboru“ a  s říkadlem „ Kam se ježek v zimě schoval“.

Ve čtvrtek  se děti seznamovaly s pohádkou „Rukavička“( obdoba pohádky Budka)

V rámci výtvarky  jsme jim připravili na balicím papíru  barevnou rukavici, kterou si děti vodovými barvami podle své fantazie vymalovaly.

S pohádkovými postavami si hrály už od rána ( čepičky zvířátek) a spontánně se se zvířátky z pohádky mezi sebou seznamovaly.

Děti samy vymyslely, z čeho postavíme budku s ohledem na to, že ji medvěd zboří, a proto nesmí nikomu padající budka ublížit (např. molitanová stavebnice).

Děti si vybraly čepičky, symbolizující jednotlivá zvířátka. Vypravěčem byla nejprve učitelka (ukázala jsme jim, jak vypravěč pohádku komentuje), při dalším opakování pohádky byly již vypravěči děti. Pohádku  jsme opakovali dle přání dětí několikrát.

S dětmi jsme se celý týden zaměřovali na sociální vztahy, toleranci, respektování druhých,   kooperaci,  umět sdělit svůj požadavek , umět přijmout prohru.

Opakovali jsme dny v týdnu, časové vztahy a mezipředmětové vztahy.

Tento týden proběhly ve školce dvě aktivity, projektový den Ptačí svět a Sférické kino.

 Vladimíra Jurigová

 

( ostatní fotografie z tohoto týdne najdete v Galerii)     

7. ledna 2022

Týden od 3.- 7.1. 2022

Téma: Silvestr a Tři králové

V tomto tématickém bloku jsme se zaměřili nejprve na pamětní cvičení a probrali jsme tedy svátky a oslavy příchodu roku 2022. Děti si pomocí pohádky představily, proč vlastně Silvestr slavíme. Vše jsme propojili i s výtvarnou výchovou, kdy jsme při otiskávání procvičili názvy barev, ale hlavně jemnou motoriku. V dalších dnech jsme se zaměřili na příběh o příchodu tří králů. Každý den byla dětem představena jedna část příběhu a její souvislosti. Začali jsme narozením Ježíška a zjevením komety, poté cestou tří králů, dále dary které Ježíškovi nesli a proč. Nakonec jsme si přehráli celý příběh a zakončili celé téma vyrobením vlastní koruny. Děti si vyrobily několik výtvarných děl. Například kometu, která byla zároveň uvolňovacím cvičením na loket a zápěstí. Zaměřili jsme se na užití nůžek a vykreslování pastelkou. Při hudební chvilce jsme se naučili písničku My tři králové, která nás doprovázela po celý týden například při cvičení. I venku jsme téma neopustili a jednu vycházku jsme věnovali „cestě do Betléma“. Děti překonávaly překážky v podobě kopců a schodů, stejně jako tři králové při své cestě. Při pobytu venku jsme se tento týden věnovali hlavně cvičení. Proběhla základní rozcvička, běhy a skoky. Dále jsme venku trénovali reakce na zvukový podnět, kdy děti startovaly na tlesknutí a podobně. Přikládáme zde i výběr fotografií z tohoto týdne, zbytek naleznete v galerii.

22. prosince 2021

Protože tento týden byli ve třídě Hvězdiček jen Jakub a Toník, rozhodla jsem se, že si předvánoční atmosféru  navodíme společně s dětmi ze třídy Sluníčka. Předvánoční dny jsme si užívali pečením a zdobením perníčků, zpíváním koled, děti si vyrobily vánoční Hvězdičkový a Sluníčkový strom, poskládaný ze svých vyzdobených stromečků. Seznámili jsme se také s vánočními zvyky a pranostikami. Na školní zahradě jsme společně ozdobili strom ozdobami, které si některé děti vyrobily doma. Nezapomněli jsme ani na zvířátka a v nedalekém lese  na stromek  pro ně  navěsili jablka.

Předvánoční pohoda a  těšení na Vánoce se nám vydařilo 🙂
Užijte si pohodové a klidné Vánoce a vánoční prázdniny a těšíme se na viděnou v roce 2022.

Vladimíra Jurigová 

18. prosince 2021

Milí rodiče, záznam z vánočního pásma, které Hvězdičkové děti připravily společně s kamarády ze Sluníček, pro vás sestřihává do videa naše kolegyně Mája Veselá. Video očekávejte na vašich mailových adresách, zašleme vám jej přes Úschovnu.  Věřím, že ačkoli jste nemohli být přítomni na besídce osobně, udělá vám video radost. 🙂

Vladimíra Jurigová

 

17. prosince 2021

Týden od 13.-17.12. 2021

Téma: Zima čaruje a Těšíme se na Vánoce

V tomto tématickém bloku jsme se zaměřili hlavně na estetické pojetí Vánoc. Nechybělo proto mnoho zajímavých výtvarných i hudebních činností, například: Výroba přáníček, keramických svícnů, malba na sklo a další. Při výtvarných činnostech děti procvičily stříhání, práci se štětcem a hlínou. Všechny tyto činnosti přispívají k rozvoji jemné motoriky. U hudební výchovy jsme nezapomněli na známé koledy a písně se zimní tématikou (Štědrý večer nastal, Sněží, sněží), které si děti opakovaly na besídku a nahrávání pásma pro seniory do Českého Dubu. Děti se také doprovodily na rytmické hudební nástroje. 
Nezůstalo ale jen u hudební a výtvarné výchovy. Děti si také osvojily nové znalosti v komunitním kruhu a to konkrétně o zimním počasí, zdravých potravinách v zimě, vitamínech, aktivitách vhodných na zimu, zimních sportech a hlavně o Vánočních svátcích a zvycích. Děti si ozdobily stromeček, upekly perníčky a pouštěly ořechové skořápky. Dokonce do třídy Hvězdiček přišel i Ježíšek a přinesl dětem dárečky.
Celý týden byl proložen individuální prací, při které jsme se zaměřili na rytmizaci slov podle obrázku, grafomotoriku, vyprávění dle obrázku, popis obrázku, hledání asociací, rozvoj zrakového vnímání, pexeso a hledání figury na pozadí. 
Přikládáme i výběr fotek z tohoto týdne. Zbytek naleznete v galerii.

 

12. prosince 2021

V tomto tématickém bloku jsme se s dětmi zaměřili na kompetenci zvládnout a vyřešit problémové a nepříjemné situace. Vysvětlili jsme si pojmy dobro a zlo, se kterými se v životě setkáváme. Navázali jsme tak na práci s Emušáky, kteří dětem pomáhají vlastní emoce pochopit, pracovat s nimi a zvládnout nepříjemné situace. Téma výtvarného tvoření bylo zaměřeno na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Děti se naučily písničky Mik Miku Mikuláš a Čertík rohatý. Ve čtvrtek proběhla Mikulášská nadílka.

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV