MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Hvězdiček


Pedagogické obsazení třídy Hvězdičky (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami )

školní rok 2024/2025

Učitelka se specializací :                        Mgr. Karolína Šírlová  speciální pedagogika, specializace surdopedie, logopedie a psychopedie

Pedagogové ve speciální třídě:              Ing. Marie Horáková  a Vladimíra Jurigová, MBA

Asistent pedagoga:                                  Lenka Kolich Taranová

Speciální pedagogové s cíleným zaměřením:
Mgr. Kateřina Milerová  ( Stimulační program pro předškoláky MAXÍK)
Mgr. Eliška Tobrmanová ( edukace dětí s PAS)
Mgr. Tereza Stránská  ( logopedické činnosti, individuální speciálně pedagogická péče)

 

Organizace vzdělávání se řídí školským zákonem a vychází z potřeby zajištění speciálně pedagogické podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV). Vzdělávací působení vychází z orientační pedagogické diagnostiky (pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétní životní a sociální situace, z pravidelného sledování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků).

Učitelky dbají na zajištění všech psychosociálních, materiálních i technických podmínek pro efektivitu vzdělávací činnosti u každého z dětí – vždy je respektována individualita dítěte s ohledem na jeho speciálně pedagogické potřeby.

V rámci logopedické činnosti   se aplikují všechny druhy učení. Např. učení podmiňováním, resp. operační podmiňování (např. při nácviku motoriky řečových orgánů), percepčně-motorické učení (např. při grafomotorice), verbální učení (např. při reprodukování různých textů), pojmové učení (např. při rozvíjení slovní zásoby), učení řešení problému (např. při odstraňování dysgramatismu) apod.

Do oblasti logopedické prevence patří:
• rozvoj motoriky – hrubá, jemná, grafomotorika, oromotorika a motorika očních pohybů
• rozvoj smyslů – zrakové vnímání, sluchové vnímání a fonematický sluch, hmat a propriopercepce, rozvoj vnímání tělesného schématu,
• koordinace činností – souhra ruka a oko, ruka a mluvidla, serialita
• nosní dýchání, hospodaření s dechem – dýchání nosem, dýchání hrudní, břišní
Hlavním aspektem  třídy  je intenzivní logopedická péče, která je poskytována každému dítěti  každý den.

Našim cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně a spokojeně.  Vytváříme v prostředí třídy podmínky  pro přijímání skutečnosti, že každé dítě je originální a  má své individuální potřeby, které se mohou lišit od potřeb ostatních vrstevníků v MŠ.  

Snažíme se o  vytvoření vstřícného, klidného a pohodového prostředí pro děti a  vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit zajistit dětem optimální rozvoj sledovaných oblastí jejich vývoje.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí i na jejich aktuální potřeby. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Do denního programu zařazujeme  individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči.

Velmi důležité je nastavení úzké spolupráce s rodiči dítěte a týmu pedagogů ve třídě.

Individualizace vzdělávání  = respektování fyziologických odlišností

„Každá živá forma potřebuje své prostředí, aby mohla vzkvétat.“ (Marie Montessori)

Individualizované vzdělávání  přistupuje ke každému dítěti jako k jedinečné bytosti, vykazující stejné emoce, schopnosti a stav každý den či každou hodinu. Vytváří prostředí, které přijímá  a potřebuje pro svůj dynamický rozvoj odlišnost, ve kterém si děti s odlišnými schopnostmi mohou najít v každém čase a fázi své fyzické kondice své místo a smysluplně v něm trávit svůj čas, bez ohledu na diagnózu či vybočení z norem.

Respektování fyziologických odlišností.

Respektování kognitivních schopností.

Respektování řádu a budování společných hranic.

Individualizované vzdělávání přijímá fakt, že ke stejnému výsledku se může dítě dobrat různými způsoby, které mohou trvat různě dlouho a mít různou míru efektivity co do udržitelnosti.

Individualizované vzdělávání podporuje a rozvíjí všechny smysly člověka, ideálně ve stejné míře.

Individualizované vzdělávání přijímá odlišnost jako obohacení a individuální svobodu ohraničuje společně vytvořenými pravidly, ve kterých je místo pro odlišnost. I v individuálním vzdělávání je místo pro kvantifikaci výsledků a pokroků, pokud tato dává konkrétnímu dítěti či aktivitě smysl.

Individualizované vzdělávání dětí ve třídě Hvězdičky  ve školním roce  2023/2024  je klíč k efektivnímu vzdělávání dětí. Aby mohlo být individualizované vzdělávání probíhat efektivně, je náš tým posílen o 3 speciální pedagogy s magisterským vzděláním v oboru speciální pedagogika, kteří se budou u dětí zaměřovat na  cílenou speciálně pedagogickou péči přímo k rozvoji  individuálních vzdělávacích potřeb. 

Vzhledem ke složení skupiny dětí ve třídě bude vzdělávání a speciálně pedagogická práce zaměřena na individualizaci vzdělávání.

Tandemová výuka

Jde o speciální druh výuky, též označované jako párová, kdy jsou během výuky ve třídě dva učitelé.

 • Spojení zkušeností a didaktických dovedností dvou učitelů v jedné třídě,
 • společné plánování vzdělávacího bloku, plánování, komunikace, spolupráce a tvorba,
 • cílem této metody je co nejvíce zlepšit výsledky rozvoje dítěte tím, že s celou třídou pracují dva pedagogové,
 • ideální situace nastává, pokud dvojici tvoří učitelé se stejným odborným vzděláním, kteří spolupracují při přípravě i realizaci vzdělávací aktivity a následně spolu výuku rozebírají a hodnotí,
 • hlavní přínos metody spočívá v intenzivnějším působení na děti a možnosti přizpůsobovat výuku podle potřeb dětí,
 • párová výuka je novým podnětem i pro učitele samotné, umožňuje jim pracovat jinak, učit se od sebe navzájem, a také prohlubovat vzájemnou důvěru,
 • během hodiny se střídáme a doplňujeme.  Po aktivitě a výuce naši práci pokaždé zhodnotíme. Celý koncept tandemové výuky nám je velmi sympatický a vítají jej i děti.  Tandemová výuka má na děti pozitivní vliv.

Organizace dopoledního vzdělávání: 

   

6:00 – 8:30  přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči – kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte s ohledem na dané tematické zaměření individuální práce  s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, grafomotorika – skupinová i individuální dle plánu.

Výtvarné a pracovní činnosti k danému tématu s rozmanitými výtvarnými technikami, procvičování motoriky ruky, fantazie, správné techniky stříhání, držení štětce, pastelky, křídy, špejle a ostatního výtvarného náčiní, prostorové vztahy – lepení obrázků do koláží.

Vedení dětí ke spolupráci, kooperaci ve skupině, sociálním vztahům, vyjadřování emocí, upevňování kolektivních vztahů, umět požádat o pomoc, umět si vyřešit problém….

8:30 – 10:00

Úklid hraček,  jazyková chvilka, zhodnocení  ranních činností a seznámení dětí s programem činností  na další část dopoledne, zopakování dnů v týdnů a časových vztahů souvisejících  – včera, dnes, zítra, pozítří, předevčírem,  zopakování pravidel 5 prstů, samostatná příprava na svačinu a samostatná příprava svačinek, kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky dramatika, smyslové hry, tematická tělovýchovná chvilka nebo cílené ranní cvičení, pohybové hry s pravidly, činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd dle vzdělávacích témat a věku dítěte.

Třída je velmi rozmanitá a aby se děti rozvíjely podle doporučení ŠPZ,  jsou podle diagnostiky  naší logopedky a speciálního pedagoga rozděleny do skupin. Každá skupina má specifické zaměření  speciálně pedagogické práce.
Speciální pedagog pracuje podle týdenního tématu, do kterého si připravuje činnosti se skupinou dětí, podle specifika skupiny, nastavené na téma týdne.
Speciální pedagogická práce probíhá v době 7:00 – 8:00 a 9:30 – 10:00 hodin

V odpoledním bloku v době od 14:00 – 15:00 hodin

Organizaci speciálně pedagogického vzdělávání si předem plánuje s ohledem na zajištění dostatku času na volnou hru dětí.
Úzce spolupracuje při plánování organizace vzdělávání s asistentem pedagoga a logopedickým preventistou, kteří zajišťují po dobu SPP učitelky se skupinou pedagogickou práci s ostatními dětmi ve třídě

10:00 – 12:00 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny), příprava na oběd a oběd.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících, zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu – individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví (ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena.

8:00 – 12:00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve které dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání – individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí

Veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců.

11:45 – 12:15 oběd, upevňování základních stravovacích návyků, správný úchop lžíce, příbor,  sebeobsluha, úklid nádobí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek.

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

12:30 – 14:00  literární chvilka – četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky – CD, kazeta, relaxační hudba, odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu, individuální práce s předškoláky, výtvarné aktivity a ergoterapie,  logopedické činnosti.

14:00 – 17:00 protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků, odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, grafomotorika, koordinace pohybu ruky, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

2 úterky a 2 čtvrtky v měsíci od 15:00 hodin: Stimulační program MAXÍK.
Čtvrtky od 14:00 edukace dětí s PAS.

Během celého dne jsou respektovány individuální biorytmy dětí s preferencí pitného režimu.

Organizace dne je po vzájemné dohodě s rodiči i zaměstnanci MŠ koncipována tak, aby mohla být uplatněna volná forma režimu dne, která imituje podmínky důvěrného a citově podnětného rodinného prostředí. Denní program vychází z třídních vzdělávacích plánů s ohledem na dlouhodobé vzdělávací záměry školy. Snahou učitele / učitelky MŠ je podpora individualizovaného vzdělávání včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu MŠ.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 

Česko se hýbe: Oficiální stránka 
Každou středu chodíme dopoledne s dětmi do tělocvičny ZŠ Aloisina výšina.
Cvičení probíhá v rámci projektu Děti na startu, ve kterém je naše školka přihlášena, webové stránky projektu:    https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
Děti v tělocvičně mají vždy připravené různorodé aktivity, na začátek se rozpohybují (běh, skoky, střídání tempa chůze, pohybová hra..), poté následuje krátké protažení.
Hlavní část je pro ně připravena ve formě kruhového tréninku, kdy se po skupinkách střídají na připravených stanovištích.
Děti si vyzkouší základy atletiky i gymnastiky, míčové hry a hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace.
Cvičení je vedeno zábavnou formou a děti si ho velice užívají.  

 Stimulační program   MAXÍK  pro děti od pěti let a  děti s odloženou  školní docházkou, které se připravují na vstup do školy.

 Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.

Během 15 – 30 týdnů se společně s dětmi věnujeme činnostem, které jsou zaměřeny na:

1. Nácvik nových pohybových stereotypů – správné sezení, správné dýchání, úchop tužky
2. Rozvoj komunikačních dovedností – správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak … má dítě udělat …
3. Posilování dílčích funkcí v oblastech:

oblast zraková
• zrakové rozlišování
• zraková paměť
• vizuomotorika – příjem, zpracování, uložení a znovu vybavení informací

oblast sluchová
• rozvoj sluchového vnímání
• sluchové rozlišování
• sluchová paměť
• audiomotorika

oblast prostorové orientace – orientace v prostoru

oblast idermodality – schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání

oblast seriality – řazení běžných opakujících se činností – režim dne.

4. Grafomotorické dovednosti – správný úchop tužky
5. Koncentrace pozornosti – od zadání až ke splnění úkolu

Program Maxík je koncipován tak, aby byly všechny složky (motorická, grafomotorická a percepční) posilovány rovnoměrně. Pořadí jednotlivých činností je nutné dodržovat.

 

Příspěvky o tom, co se děje na naší třídě

Školní rok 2023/2024

Čtecí housenky nám rostou před očima:-)
Téměř všechny naše housenky se proměňují v kukly a děti již netrpělivě čekají na zaslouženou odměnu za čtení s rodiči.

I naše  Hvězdičkové děti se zúčastnily přehlídky „Kytička písniček“

Mezinárodní výtvarná soutěž

Naše asistentka pedagoga Lenka je vynikající výtvarnice a umí děti úžasně podporovat v lásce ke tvoření. Už podruhé  se děti zapojují do mezinárodní soutěže Krásná jako kvítka…, tentokrát s tématy „Tvoříme hudbu“ a „Les nás baví“.“


Téma týdne: „Hafík a jeho kamarádi“
Období:10.6. – 14.6.2024
Děti se učí:

 • rozpoznat, co je dobré a co je špatné pro mě i pro druhé
 • vnímat prožitky a pocity druhých a chovat se podle toho
 • uvědomovat si svá práva i práva druhých
 • respektovat dospělého, podřídit se společně stanoveným pravidlům chování
 • uplatňovat základní společenské návyky
 • odpovídat za své jednání ve běžných situacích MŠ
 • zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • svým příkladem či slovem ovlivňovat chování vrstevníků i mladších dětí
 • přijímat ocenění, zvládnout neúspěch, učit se sebehodnotit
 • prožívat radost z úspěchu svého i ostatních
 • být citlivý, chovat se adekvátně k mladším, pomáhat jim
 • být citlivý k seniorům – dělat jim radost
 • uvědomovat si hodnotu člověka i přes výrazné odlišnosti
 • dohodnout se (rozdělit se o hračky, řešit problém nebo konflikt)
 • domluvit na společném řešení jednoduchých záležitostí
 • vyjádřit své pocity slovně, výtvarně, pomocí zpěvu, pohybu, dramaticky
 • uvědomovat si sílu kamarádství, báječný pocit společného prožitku
 • bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování
  Uvedené kompetence jsme s dětmi prožívali formou her, zábavných aktivit, ale i modelových situací s Hafíkem a maňáskem Májou a prostřednictvím demonstračních obrázků  zaměřených na různé situace, které děti zažívají nejen v mateřské škole „Hledej řešení“. Seznámili jsme se s kartami ctností a společně jsme hledali asociace ke kartě Přátelskost:-)

 


Téma týdne:  „Hafík cestuje dopravními prostředky“
Období: 3.7.-7.7.2024
Toto téma si děti zažívaly co nejvíce prostřednictvím prožitku, zkušeností a reálných situací. Proto jsme si naplánovali i návštěvu ZOO, kam se děti dopravily prostředky MHD, busem a tramvají. Musely dodržovat pravidla při cestování veřejnou dopravou, i pravidla v provozu, jako chodci. Ve školce se pak seznámily i s ostatními dopravními prostředky a využili je k výtvarným činnostem a hrám. Tento týden se některé naše děti zúčastnily i Festivalu čtenářství ( kam opět docestovaly MHD) a v prostředí KVK udělaly radost s ostatními kamarády z Korálku rodičům v krásném tanečním vystoupení na pohádkové písničky.

Týden se nám hezky vydařil, v ZOO se k nám přidala i paní učitelka Kája.

Oslava Mezinárodního dne dětí v pátek 31.5.2024 proběhla za krásného počasí na školní zahradě.

Téma:  Hafík poznává svoje tělo“
Období: 27.-31.5.2024

Probudit zájem o péči o své zdraví a učit se předcházet nemocem a úrazům.

Vědět, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro naše zdraví.

Znát pravidla čistoty, hygieny, stolování – proč je/ nutné je dodržovat.

Poznat lékařské povolání, vědět, že nám pomáhá – učíme děti nebát se lékaře.

Znát základní hygienické návyky při čištění zubů.

Zdravá strava: vitamíny / hygiena u jídla / ovoce a zelenina / zdravý jídelníček / pitný režim

Pohyb a sport: pravidelné cvičení / sportovní hry / sport jako součást života / plavání 

Moje zoubky: jak o ně pečujeme / co prospívá / co škodí

Bakterie a viry: higiena těla / mytí rukou / otužování / oblékání

Péče o nemocného: nebezpečí úrazů / ochrana před nemocemi / lékař / nemocnice


Téma: „Hafík a jeho rodina“
Období: 20.4. – 24.4.2024


– tvoříme mamky a taťky ( práce s dechem)
– skládáme, povídáme si o členech rodiny
– rodina drží spolu ( rytmizujeme, malujeme na zahradě)
– počítáme ( členy rodiny)
– tvoříme venku podstatu rodiny ( rodinu spojuje láska)
– učíme se písničku Dobré ráno


Téma: „Hafíkova cesta časem“
Období: 13.5. – 17.5.2024

 • návštěva skřítka Ciferníčka; co je čas; čím měříme čas, proč se střídá den a noc
 • co děláme celý den – rozdělení dne: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc + činnosti; obrázky – přiřazování činností; kresba měřidlo času-výroba hodinek z papíru , grafomotorika
 • pohádka: O 12 měsíčkách; hlavní postavy  a jejich charakteristické  vlastnosti 
 • seznámení s měsíci, které měsíce byly v pohádce;  typické znaky  ročních období , pochopit, proč se střídají 4 roční období
 • dny v týdnu – procvičení názvů; ( jak se jmenuje dnešní  den, co bylo za den  včera, co bude za den  zítra…)
 • cvičení fonematického sluchu, na jakou hlásku začínají  názvy dnů, jakou hlásku slyšíš na konci slova + vytleskávání slabik
 • rozdělení týdne 5 + 2  písnička „Dny v týdnu“

 

Se Sportíkem už opět venku!!!
Zima nám skončila a tak  společně se Sportíkem opět můžeme  cvičit venku:-)  
Ve zdravém těle je přeci zdravý duch!

Projekt   „S Hafíkem na cestě kolem světa“
Období: 29.5.2024 – 10.5.2014
Směřujeme ke kompetencím:  pochopit, co vše je kolem nás, orientace v čase a prostoru, sounáležitost s různými společenstvími, svým chováním můžeme spoluvytvářet prostředí pohody.

EVROPA – Česká republika, náš domov a naše tradice, pohádky a zpívánky.  Pokračujeme návštěvou  Francie a rozhodli jsme se , že poletíme! K cestování potřebujeme letenku, cestovní doklad, projít cení kontrolou a bezpečnostním rámem a pak se usadíme v letadle. Ve Francii navštívíme Eifelovku a upečeme si  tradiční croasanty. Cestovat letadlem už umíme, vydáváme se  na mezikontinentální let do Severní Ameriky, navštívíme sochu Svobody a nesmí chybět ani hamburgery. Do Jižní Ameriky se vydáme za indiány. Ve výtvarce si děti vyrobily čelenky, poslechly si indiánskou hudbu, zatančily si a nechybělo ani malování na obličej.   AFRIKU jsme si užili úplně nejvíce:-)  Stavěli jsme Masajské obydlí, malovali  slony, žirafy, vyráběli lvy z papíru a procvičovali jsme si stříhání. Tančili jsme africké tance s pestrými šátky, bubnovali na drumbeny a bubínky do rytmu africké  hudby. Také jsme tvořili z hlíny.  Nechyběl sportík, tělocvična a zpívání babičkám ke Dni matek v domově seniorů.

 

Týden 22.4.- 26.4.2024
Téma: „Hafík chrání přírodu“
Týden jsme zahájili oslavou Dne ZEMĚ,  žijeme tu spolu, chráníme se a pomáháme si, o naši Zemi se chceme starat. Poznávali jsme, z čeho se Země skládá. Děti se naučily co je pro naši Zemi dobré a co proto může člověk dělat a naopak, co planetě škodí a na co by si člověk měl dávat pozor.  Zopakovali jsme si žádoucí a nežádoucí chování nejen k planetě, ale i k sobě navzájem,  zopakovali jsme si důležitost pravidel, která nám dávají bezpečí a  bez kterých  nastává chaos. S medvědem Calebem jsme si vyprávěli o třídění odpadu a o tom, jak je důležité  nevyhazovat  odpadky v přírodě, namalovali jsme si velké kontejnery na tříděný odpad a v pátek jsme se učili venku.  Každý dostal svoji kartičku s úkoly , které  splní pro planetu, jako dobrý skutek. Hra děti velmi bavila a moc si jí i celý týden užily:-) 

Týden 15.4. – 19.4.2024
Téma:  Hafík na statku
Děti se seznámily s prostředím a zvířaty na statku. Osvojily si názvy všech zvířat chovaných na statku a snažily se  pojmenovat samce, samici a jejich mláďata.  Dozvěděly se se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně  jejich potřeb. Prakticky se seznámily  a prozkoumaly čím se domácí zvířata živí. Nechyběla ani výtvarka z obtisků bublinkové fólie ( prasátko), otisky dlaní ( kráva), individuální úkoly k tématu a hry na cvičení paměti, sluchová hry „Hlasy zvířat“ a písnička od Zdeňka Svěráka „Krávy, krávy“.

 

 

Týden 8.4. – 12.4.2024
Hafík mezi živly
Pondělí a úterý patřilo živlu VODA.  Děti si testovaly, co se potápí/nepotápí, procvičovaly si grafomotoriku na velkém formátu s tematikou mořské vlny. Poslechly si příběh o kapičce Evičce a  seznámily se s pojmeme Koloběh vody v přírodě. Kapičku  a její koloběh v přírodě si také  výtvarně ztvárnily. Vodu pozorovaly dětí také na vycházkách v lese a samy jmenovaly, proč je voda pro přírodu důležitá, stejně, jako pro člověka. Nechyběla ani oromotorika s kapičkou Evičkou.

Středa patřila živlu  malujeme, čarujeme OHEŇ. Děti rozfoukávaly barevné tuše brčkem ( zároveň dechové cvičení) a malovaly obtisky pomocí nafouknutého igelitového sáčku. Ve středu opět cvičení v tělocvičně. Ve čtvrtek jsme  malovali VZDUCHEM, k této technice a pokusům posloužil fén. Další aktivity, ve kterých děti poznávaly vlastnosti vzduchu se učily venku, v přírodě. Nechyběl ani bublifuk a foukání bublin. Pátek uzavřel téma a prožitkové učení s originální výtvarkou a učením venku   živel ZEMĚ. 


Týden  2.4. – 5.4.2024
Hafíkův zdravý jídelníček
Téma dnešního týdne je zaměřeno na zdravý životní styl, cílem je, aby děti porozuměly a naučily se rozlišovat lidské aktivity na ty, které podporují zdraví a na ty, které mohou zdraví poškozovat.  “ Když jsme zdraví, svět nás baví“. Prostřednictvím pyramidy zdravé výživy se  dětí učí, v jakých patrech jsou které potraviny, tvoří si samy „Jídelníček pro malíček“ učí se  odhadnout  porci “ Vím, kolik sním“ a pochopit, že sladkosti do pyramidy patří, ale hlídáme si jejich množství „Sladké sním, ale nemusím“.  Zdraví také upevňujeme pohybem, proto se děti seznámily také s pyramidou pohybu a zkoumaly, „CO dělá tělo, když se hýbe“. Přečetli jsme si pohádku Jak pejskem s kočičkou pekli dort a  hledali jsme všechno, co do něj dali.  Pak  si upekly dort děti  podle receptu a na pyramidě výživy si našly všechno, co do něj daly. Moc jsme si to užívali:-)

 

Týden 25.3.-29.3.2024
Hafíkovy Velikonoce
Velikonoční týden jsme si užili připomenutím tradic  Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa a  Zelený čtvrtek. Tvořili jsme, zpívali jarní písničky, malovali vajíčka a upekli muffiny pro velikonoční workshop s rodiči, který se náramně vyvedl. Několik dětí odjelo vítat Velikonoce společně s dětmi z ostatních tříd k babičkám a dědečkům do Českého Dubu a ve čtvrtek si užít velikonoční náladu pásmem před libereckou radnicí. Nezapomínáme pečovat o rostlinky, které nám rostou před očima:-)

Práce na výtvarnou soutěž „Les nás baví“
 Děti se pod vedením  výtvarnice Lenky Kolich Taranové, naší asistentky tradičně zapojují do různých výtvarných projektů a soutěží. Právě dokončily práce na uvedenou soutěž, kde pod inspirací hudby  daly průchod své fantazii a vznikla krásná a zajímavá díla. Tak uvidíme, jestli zaujmou:-) Zcela jistě nám obrázky udělaly velkou radost!

 

Týden 18.3. – 22.3.2024
Hafík vítá jaro
Hned v pondělí, jsme  jaro přívítali výtvarkou  z otisků dlaní “ Jarní louka“a tanečkem „Uvíjíme věneček“. Začali jsme se učit i další jarní písničky: Řekni jaro, co máš za lubem a Kudy chodí jaro. V tématu jsme pokračovali po celý týden prožitkovým a situačním učením a pokusy. 
Úterý jako „Květinový den „- každý si zasadil svoji jarní květinku, o kterou se bude starat. Středa patřila grafomotorice a cvičení v tělocvičně a opakování jarních písniček. Ve čtvrtek děti  tvořily z keramiky, malovaly si květináčky, do kterých si zasadily výhonky slunečnic, které  sázely před 14 dny v tématu profese zahradník. V pátek  proběhly zajímavé pokusy s barvami ( barvení květinek). Celá naše třída byla plná jara a jarní atmosféry:-)

 

Týden 11.3. – 15.3.2024
Hafík poznává stále další povolání
V tématu povolání s Hafíkem pokračujeme i tento týden. Děti jsou nadšené z poznávání povolání prožitkem moc si to užívají. Pondělí přineslo povolání HASIČ, malujeme, děláme si hasičské obleky, stavíme hasičárnu, učíme se  telefonní číslo na hasiče a zavolat v případě požáru na číslo 150. Oznámit své jméno a ulici, ve které bydlím a kde je požár. Operátorka na druhém konci vysílá jednotku, která požár hasí:-)
Úterý s povoláním POLICISTA. Vyrábíme policejní odznak a pouta, hrajeme si na „Dopravní policii“, náš kamarád Kája ( loutka) se nás přišel zeptat, co má udělat, když vzal kamarádovi hračku.
( cvičíme uvažování, hledáme řešení, pracujeme s emocemi).  Ve středu jsme si rozhýbali a procvičili tělo v tělocvičně a zopakovali jsme si jarní písničky s rytmickým doprovodem. Venku jsme pozorovali na vratislavickém mostě dopravu na rychlostce směrem Liberec-Jablonec. Čtvrtek a pátek patřily profesi ZÁCHRANÁŘ a ZDRAVOTNÍK. Děti si vyrobily svoji vlastní  sanitku – záchranku a nemocnici, kam odvážely pacienty. V týdnu nechybělo oromotorické cvičení, individuální práce a  hudební činnosti.


 

Týden 4.3. – 8.3.2024
Téma: Hafík poznává povolání
 
Tento týden s Hafíkem poznáváme některá povolání. Zvolili jsme formu prožitkového a situačního učení, které dětem nejvíce jednotlivá povolání přiblíží, protože si je vyzkouší. V pondělí jsme si zkoušeli povolání PEKAŘ a děti se pustily do výroby muffinů z tvarohového těsta s jahodami. Samostatně šlehaly ručním šlehačem bílky na sníh, žlutky s cukrem a máslem, míchaly těsto, plnily košíčky, do kterých schovaly jahůdku. K odpolední svačince si na výborném díle pochutnaly:-) V úterý si děti ráno hrály na obchod. Musely si paní prodavačce říci co chtějí koupit a zaplatit. U obchůdku byla opravdu velká fronta a děti si hru užily, bylo to malinko jiné, než v supermarketu, kde se zboží jen bere z regálů:-)Po svačině si děti zahrály na profesi ZAHRADNÍK a pracovaly s hlínou a semínky bylinek a slunečnice. 

 

Středa patřila povolání HEREC/ZPĚVÁK a děti se staly herci v pohádce Červená Karkulka, kterou si s chutí a radostí zahrály. Hudební povolání skvěle zvládly i s tancem, když jsme si společně zazpívali a zatančili Kalamajku a Cibulenku a naučili jsme se Jarní regee. Čtvrtek patřil profesi KUCHAŘ, děti si  vyráběly minipizzy, které jim pak hooodně chutnaly:-) Profese se  v tomto týdnu promítly i do individuální práce, do zpívánek a do pohybu. Děti sledovaly i práci paní uklízečky a kuchařky ve školce a při ranních hrách si zkoušely být i baristou v kavárně „Dobrá nálada“.

Týden: 26.2. – 1.3.2024
Téma: Hafík  sportovcem
Cílem tohoto týdne bylo volné navázání na prožitky vnitřní pohody a nálady  v tématu zimní sporty.  Děti tvořily své mouchy pocitů ( radost, smutek, vztek…), pomocí obrázků a smajlíků určovaly správné a nesprávné chování, objevovaly sportovní náčiní a oblečení na různé druhy sportů a vyjadřovaly sportovní činnosti pohybem. Aktivity byly zaměřené na prožitkové a situační učení,  děti za pomoci moudrého medvěda Caleba  pomohly vyřešit maňáskovi Kájovi jeho problém s hněvem a naučily se hněv vytančit. Nechybělo cvičení oromotoriky a artikulační a dechové cvičení, grafomotorika na interaktivní tabuli  na návštěvě  u Broučků a cvičení v tělocvičně. Také jsme zjistili, že „čtecí“  housenky nám hezky rostou a proto rodičům palec nahoru!

 

Týden: 19.2. – 23.2.2024
Téma: Hafíkova vnitřní pohoda

Cíl, ke kterému v tématu směřujeme: rozvoj emoční inteligence, komunikace, směřování k rozvoji čtenářských a komunikačních strategií  ( dobrá nálada, učím se hledat souvislosti, učím se respektovat pravidla komunikace. učím se vyjádřit svoji myšlenku, rozvoj  osobnosti, jemná motorika).
Celý týden jsme  pracovali s obrázkovou kartou Udělám si hezký den, své pocity  ( radost,  důvěra, láska, hněv, smutek a strach) děti vyjadřovaly  barvami za  pomocí vnímání hudby, příběhu a činností v centrech. Pracovali jsme s loutkou Májou, maňáskem Hafíkem a Ferdou  a jeho mouchami emocí a se smajlíky pocitů. Vnitřní pohodu děti vyjadřovaly ve všech situacích a činnostech, ve vzájemných interakcích a pohybem v tělocvičně. 


Týden: 12.2. – 16.2.2024
Téma:  Tradice a svátky – Hafík slaví  MASOPUST

Hned v pondělí měly děti  ve třídě skvělé zahájení Masopustního týdne. Přišel za nimi LAUFR a pověděl jim vše o původu masopustních masek a o tom, co se při Masopustu dělá. Děti se naučily písničku Kalamajka a prošly v maskách v průvodu školkou. Úkolem bylo, umět se pokusit chovat se tak, jakou masku představují:-) Další masopustní dny děti počítaly, povídaly si, ochutnávaly a tvořily masopustní pochutiny z moduritu a kartónu ( koláče, jitrnice, koblihy) a opět pracovaly ve skupinách a ve dvojicích. Naučili jsme se písničku To je zlaté posvícení s doprovodem rytmických nástrojů a v pátek jsme si užili velký masopustní karneval. Tento týden navštívili předškoláci  představení Pohádka do dlaně v Naivním divadle.

 

Týden: 5.2. – 9.2.2024
Téma: Hafík u krmítka
Na zimní čarování jsme navázali na téma ptáčci v zimě, zaměřovali jsme se zejména na práci dětí ve skupinách a ve dvojicích. Krásně se dařilo rozvíjet kooperaci, komunikaci a vztahy mezi s sebou, zejména ohleduplnost a trpělivost. Děti se naučily názvy ptáků, jejich znaky a také vědí, kteří  u nás přezimují a kteří odlétají do teplých krajin. Vyráběli jsme potravu pro ptáčky z tuku a zrní, naučili jsme se písničku Zaťukal nám na okénko malý vrabeček a taneček Vrabec a sýkorka. Nechyběla tělocvična a  pozorování ptáků v lese.

Týden: 29.1.-2.2.2024
Téma: Hafíkova zima, aneb paní ZIMA čaruje
Tento týden byl zaměřen na prožitkové  a badatelsky orientované aktivity s dětmi, kdy děti zkoumaly a vytvářely zejména výtvarné činnosti spojené se znaky zimy. Začali jsme výrobou zimního stromu výtvarnou technikou otisků molitanových kuliček v barvě, iluzí sněhu pěnou na holení, do které děti prstem kreslily různé zimní motivy, procvičení jemné motoriky “ Kouzelná želatina“ kdy děti z barevné želatiny lovily předměty, které podle hmatu popisovaly a o správnosti se pak přesvědčily zrakem. Velmi je bavilo barevné vytváření mrazíku zapouštěním soli do vodových barev. Zimu a její znaky  děti ztvárňovaly i pohybem s bílým závojem a nejbližším zimním motivem pro ně byl sněhulák:-) Vyrobenými otisky nohou  se dobře hodily pro stopy ve sněhu:-)Nechybělo cvičení v tělocvičně, které si děti opět velmi užívaly. Ve druhé polovině týdně jsme pracovali s příběhem ledního medvídka Larse, který se ze Severního pólu  dostal uvězněn v lodi na pevninu, kde se potkal s kamarádem, lesním medvídkem. Děti si opakovaly komunikační dovednosti a strategie – porozumění textu, umět příběh převyprávět, určovat pocity, které Lars prožíval  osamocený při plavbě lodí a když se setkal s kamarádem. Procvičovat uvažování (jak mohl příběh dopadnout) a hledání souvislostí  a podobností ve svých zkušenostech. Dětem pomáhaly naše mouchy emocí. Týden jsme si krásně užili a už se těšíme na nové téma, které na nás čeká po víkendu. 


 

 

 

8.1. – 25.1.2024
Projekt na  3 týdny
  „Z pohádky do pohádky“
Hafík poznává tradice a zvyky

Potenciál pohádek tkví v  tradici umělecky ztvárněné a přetransformované zkušenosti a moudrosti předků.
Pohádky odpovídají typickému způsobu uvažování a prožívání předškolních dětí, pomáhají pochopit fungování skutečného světa a jsou abstrakcí
obecných situací. 

 Cílem tohoto týdne  je  naplnit kompetenci  k rozlišení   dobra a  zla a dovednost dětí  obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví.

22.1.-26.1.2024
Poslední pohádkový týden věnujeme práci z pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků.  Zaměřujeme se na rozvoj  emočních kompetencí dětí, pokusu o souvislé vyjadřování, u předškoláků o naplnění čtenářské strategie „Umím pochopit myšlenku“ ( pohádky)  a „Hledání souvislostí“ ( v pohádkách, se kterými děti pracovaly v minulých dvou týdnech).  Ověřujeme si porozumění, děti zkouší ve vyprávění pohádek správně modulovat řečový projev podle druhu řečové situace ( role).  Zaměřujeme se i na  práci s dějovou posloupností s obrázky pohádek, kdy si děti upevňují techniku stříhání a lepení. Výtvarné činnosti  jsou zaměřené na pohádku ( královnino kouzelné zrcadlo, kresba dobra a zla v zrcadle – královna a Sněhurka). Hudební činnosti jsme zaměřili na rytmiku a dynamiku
( doprovod k písni Trpaslíci na bubínky a pohybová improvizace). Nechyběla  tělocvična a cvičení zaměřené na rozvoj pohybových kompetencí předškoláků.V rámci prožitkového učení si děti  upekly štrůdl pro trpaslíky a zkusily experimentovat jak mohla zlá královna otrávit jablko pro Sněhurku. Celý pohádkový projekt se nám vydařil a za splněné pohádkové úkoly děti dostaly do Portfolia  Pohádkový DIPLOM:-)15.1. – 19.1.2024

Pro druhý pohádkový týden  jsme zvolili  cílovou kompetenci směřující k dovednosti snažit se ovládat intenzitu emocí, které by mohly škodit dítěti i jeho okolí. K naplnění kompetence jsme zvolili práci s pohádkou O perníkové chaloupce. Zaměřili jsme se na porozumění textu, rozvoj komunikace v dramatizaci pohádky s papírovými loutkami a  rolemi dětí, kdy byla cílem  správná modulace řečového projevu podle druhu řečové situace ( role). Pracovali jsme také s mouchami emocí ( Důvěra, Strach, Zvědavost) a s kartou Dobro a zlo v nás,  kde se předškoláci učili  pracovat s čtenářskou strategií „Učím se naslouchat a pochopit myšlenku“. Výtvarné činnosti byly zaměřené na metodiku stříhání, grafomotoriku a rozvoj výtvarné  fantazie dětí k tématu. Cvičení oromotoriky bylo zaměřeno na dechové a artikulační cvičení k příběhu Perníková chaloupka. Děti si vyrobily perníkovou chaloupku s BB sušenek, kterou si podle své fantazie ozdobily bílkovým sněhem. Pohybová aktivita ve školce proběhla formou zážitkové hry s úkoly s využitím barevných kamenů a velké cvičení si děti užily v tělocvičně ZŠ. V pohádkovém tématu si děti procvičily i sluchovou percepci  (rytmika a dynamika slov se hrou na barevné kameny), lateralitu, a koordinaci oko-noha. Těšíme se na poslední pohádkový týden, který nás čeká  po víkendu:-)

Pravidelně každou středu chodí děti cvičit do tělocvičny Základní školy Aloisina výšina. Děti se učí pohybovým dovednostem, které pozitivně ovlivňují vztah k pohybu, který je předškolním dětem přirozený:-)

8.1. – 12.1.2024

První pohádkový týden  jsme cíl naplnili obsahem aktivit směřovaným k  dovednosti  poznat pohádku podle obrázků,  umět pohádku s pomocí obrázků vyprávět a dramatizova, zvládnout dějovou posloupnost příběhu. Tento týden jsme pracovali s pohádkami Červená Karkulka a O kůzlátkách. Upekli jsme bábovku pro Karkulčinu babičku, procvičovali jsme stříhání, grafomotoriku,  oromotoriku, hráli pohádky  v rolích i s maňásky. Předškoláci pracovali s čtenářskou strategiií  „Učím se používat myšlenky v životě“  s kartou Dobro a zlo v nás.   Nechyběla ani tělocvična v základní škole. Moc jsme si to užili a těšíme se na  další pohádku, která na nás čeká po víkendu.

2.1. -5.1.2024
Téma: My tři králové jdeme k vám

Po vánočních prázdninách jsme se opět v plném počtu sešli ve školce a vyprávěli jsme si zážitky z Vánoc a z prázdnin. Naše téma tento týden jsou Tři králové a tak jsme si  o nich vyprávěli. Navázali jsme na narození Ježíška a příchod Tří králů s dary pro něho, příběhem a písní. Naučili jsme se jména králů a jaké dary Ježíškovi přinesli, každý si vyrobil svojí krásnou korunu. Naučili jsme se  Tříkrálovou píseň, zahráli si i pohybovou hru, kdy králové přichází do Betléma. S koledou jsme navštívili i kamarády v Koťátkách a u paní kuchařek v kuchyni, kde jsme si vykoledovali ovoce a  omalovánky. Nechybělo ani cvičení v tělocvičně, hraní s kamarády a  s novými hračkami.

Období: 4.12.2023 – 21.12.2023
Hafíkova vnitřní pohoda: Tradice a svátky, adventní čas a předvánoční nálada

Adventní období patří pro děti mezi nejkrásnější  zimní čas. S dětmi si užíváme a budeme užívat tradice a svátky při zážitkovém a situačním učení, nachystáme si vánoční besídku pro rodiče ( dramatizace pohádky, písničky, taneční vystoupení), napečeme si perníčky, vyrábíme andílky a svícínky z keramiky a kouzelná vánoční přání pro celou rodinu. Navštívil nás i Mikuláš s čerty a anděly,  pohrály jsme si v čertí školce, zdobíme si stromeček z ozdob vyrobených s rodiči i ve školce, procvičujeme si vědomosti na vánoční stezce na plotě:-) Nechybí tělocvična a Sportík a tematické výlety do zimní přírody a stavění sněhuláků na školní zahradě a vystoupení pro seniory v Českém Dubu a na Libereckém adventu 2023 a vánoční dílničky s rodiči:-)
Zkrátka, těšíme se na Vánoce!

4.12. – 8.12.

11.12. – 15.12.

18.12.-21.12.2023  VESELÉ  VÁNOCE!!!

 

Týden: 20.11. – 30.11.2023
Téma: Hafík pozoruje zvířátka, jak se chystají na zimu

S Hafíkem se  děti tento týden  učily, jak  se zvířátka chystají na zimu a přezimování. S příchodem zimy a přívalů sněhu jsme se také začali společně ladit na blížící se adventní dny. Jeli jsme do města, podívat se do budovy radnice na výstavu Vánoce očima dětí, prohlédli jsme si vánoční strom na náměstí a na dolní náměstí ( Soukenné) jsme odnesli na menší vánoční strom naši ozdobu, anděla. Děti si vyrobily i svého vlastního andílka, ze kterého později vznikne vánoční přáníčko pro rodiče:-)Příjemným zpestřením byl projektový den v Mš, Africké bubnování. Děti  i paní učitelky byly nadšené a velmi si  bubnování užily.

 


Týden: 13.11. – 16.11.2023
Téma:   Hafík u lékaře
Hafík zavedl tento týden děti k lékaři a učil děti, jak se máme starat o své tělo, aby bylo zdravé. Formou situací a prožitků děti skvěle pochopily, že nemoci nám způsobují bakterie a  viry, kterým se ale můžeme i dobře bránit, pokud jsme k sobě ohleduplní a nemoc neroznášíme.  K lékaři ale chodíme nejen s nemocemi způsobené viry a bakteriemi, ale i tehdy, když se nám stane úraz a potřebujeme ošetřit, nebo když musíme jít třeba na operaci. Formou námětových her  Na lékaře si děti vystřídaly všechny  zdravotnické profese:-)
Ve výtvarce si technikami  rozfoukávání tuše a  vyškrabování a otiskování ztvárňovaly  bacily, k tématu si procvičovaly motoriku, oromotoriku, myšlení a řeč, zrakové a sluchové vnímání. Hudební činnosti věnujeme přípravě programu na vánoční besídku:-) 

 

Týden: 6.11.-10.11.2023
Téma:  Hafík ve světě lidí zkoumá  všemi smysly + sv. Martin
S Hafíkem jsme pokračovali ve smyslovém vnímání i tento týden, aby si děti  všech 5 smyslů dobře procvičily a porozuměly, k čemu nám slouží. Tento týden jsme se zaměřili na chuť a zrak, zopakovali jsme si ale i čich a hmat a sluch. Děti nejvíc pracují s prožitkem a učí se ze situací, to je moc baví a nejvíce se toho naučí:-) Nechybělo ani procvičování oromotoriky, cvičení v tělocvičně a individuální práce s předškoláky. V pátek jsme si společně se Sluníčky vyprávěli legendu o sv. Martinovi a na oslavu jsme si upekli  Svatomartinské houstičky. Smysly máme zvládnuté výborně a týden nám utekl jako voda!

Týden: 30.10. – 3.11.2023
Téma: Hafík ve světě lidí zkoumá  všemi smysly
Temto týden jsme prožili s předškoláky  na Slovance v Jizerských horách a mladší děti zůstaly ve školce. Všichni jsme si to užili ale moc fajn. Na Slovance jsme našlapali celkem za 3 dny bezmála 35 km a venku jsme pobývali za každého počasí. Prozkoumali jsme  co se dalo a skutečně jsme zapojili úplně všechny smysly:-) Děti byly úžasné, samostatné, dodržovaly praidla a pobyt si opravdu užily. Ve čtvrtek  jsme navštívili Naivní divadlo a pohádku Čarovná rybí kostička. Nechyběl ani pohyb, grafomotorika, cvičení oromotoriky, dramatizace pohádky a zpívánky.

Týden 23.10.-27.10.2023
Téma: Hafíkovo strašidýlkování 

Blíží se  nám dušičky a s nimi spojené  strašidýlkování. Téma jsme propojili se znalostmi dětí ovoce a zeleniny a hodně věcí se děti naučily opět formou prožitkového a situačního učení. Zážitků bylo opravdu hodně. Ve výtvarce děti stříhaly, vystřihovaly, dokreslovaly a zdobily třpytkami duchy a dýně, vařily kouzelné lektvary a pozorovaly, jak se stane, že jsou barevné a pění:-) Zjistili jsme, jak to uvnitř dýně a jak se z dýně dá upéct výborný koláč, na který si pak děti  udělaly  kouzelnou polevu. Nechybělo ani cvičení, hudebka a artikulační a dechové cvičení mluvidel a rozvoj komunikace a sociálních dovedností. Tento týden jsme také pozvali rodiče, aby si společně se svými dětmi ve školce užili dýňování a strašidelnou stezku kolem školky. Akce se vyvedla a rodiče ocenili, jak se dětem povedl dýňový koláč s barevnou kouzelnou polevou.  A čím byla kouzelná? No přeci tím, že všichni měli velkou radost!

 

Týden  16.10. – 20.10.2023
Téma: Hafík má rád zeleninu

Tento týden jsme plynule navázali na  téma ovoce a věnovali jsme se poznávání zeleniny. Týden byl zaměřen převážně na zážitkové a situační učení. Děti  už umí velmi hezky používat kuchyňské náčiní, proto je pro ně práce s nožíky a struhadly nejen zábavná, ale krásně si procvičují jemnou motoriku.  Umí kooperovat, znají pravidla a hlavně je i dodržují! Kromě hudebních činností s rytmickými nástroji a tanečními prvky k písničkám jsme zeleninu promítli do porozumění textu  písničky Brambora od Mixle v pixle.  Vyrobili jsme si těsto na bramboráčky , které jsme bezpečně pekli na palačinkovači, přejmenovaném pro tuto chvíli na bramborákovač:-) Zeleninu jsme zkoumali všemi smysly, což bylo velmi zábavné, obzvlášť ochutnávka se zavázanýma očima, kdy děti s mouchou Odvaha ochutnávaly úplně všechno, včetně cibule a česneku:-) Děti si také zkusily zasadit semínka hrášku a ředkviček, mikrozeleninu. Klíčky jsou  bohatým zdrojem různých druhů vitaminů a minerálů. Uvidíme, jak rychle nám rostlinky vyrostou a kdy je budeme moci ochutnat.

 

 

Týden  9.10. – 13.10.2023
Téma:  Hafík má rád ovoce
Na podzim se sklízí ovoce a zelenina, proto jsme na  téma z minulého týdne  navázali zkoumáním druhů ovoce. Kromě  zábavného učení s obrázky si děti vyzkoušely zajímavé výtvarné techniky a  hodně zážitkového učení. Vyráběli jsme si ovocný koktejl a také jablečné pyré. Děti se seznámily a vyzkoušely si  kuchyňské spotřebiče a indukční vařič. Práce s kuchyňským náčiním  děti baví a dodržují při krájení  pravidla bezpečnosti. Vše, co si z ovoce vyrobly jim moc chutnalo. V pátek jsme si zahráli  smyslovou hru poznej, co je to za ovoce, kdy si děti vybíraly ovoce z hmatového pytle. Hmatem se snažily určit druh ovoce, následně ho poznávaly  podle vůně a pak  zkoumaly jeho chuť. Kromě ochutnávky jsme si udělali pokus s ananasem. Chceme zjistit, jestli se nám podaří ho vypěstovat zasazením odříznutých listů do hlíny:-) Nechyběla ani tělovična a dlouhé vycházky do přírody.

 

 

Týden 2.10. – 6.10.2023
Téma: Hafík zkoumá podzimní přírodu

Toto téma jsme s dětmi zpracovávali převážně zážitkovou pedagogikou a tandemovou metododou. O podzimu jsme se naučili další sloku k písničce Jaro, léto, podzim, zima, i s rytmickým doprovodem a navázali jsme na změny v přírodě na podzim. Děti se tématu věnovaly formou zážitků převážně venku, v lese a do školky si přinesly podzimní listy, plody a klacíky. S materiálem pak pracovaly ve výtvarce, s medvědem Calebem  a hledaly plody a stromy, které viděly venku na obrázcích. Hodně jsme cvičili porozumění, paměť a hledání souvislostí. Nechyběla ani středa v tělocvičně a v pátek jsme se naladili na nové téma, které nás čeká v příštím týdnu  a upekli jsme si jablečný koláč. Při této zážitkové aktivitě si děti procvičily  pravidla, jemnou motoriku, smyslové vnímání, porozumění a paměť – můžete se jich doma zeptat na recept a koláč si společně upéct:) Děti jsou moc šikovné, krásně reagují na pravidla, která máme ve třídě nastavená a umí se dohodnout s kamarádem, nehádat se, a za špatné chování se omluvit. Už pracujeme s mouchami emocí umíme si vyřešit problém:-)

     

 

Týden od 25.9. – 29.9.2023
Téma: Hafík zkoumá naše město
Poslední zářijový týden jsme si s dětmi a Hafíkem  povídali o našem městě. Jak se naše město jmenuje, co v něm najdeme za zajímavé budovy, jak se do města dostaneme a kdo naše město a jeho okolí už s rodiči poznal. Děti pracovaly ve skupinkách a střídaly se v plnění úkolů, souvisejících s tématem. Procvičovaly si oromotoriku, jemnou motoriku nalepením detailů so obrázku, který si vystříhaly a sestavily z geometrických tvarů. Stále opakujeme a procvičujeme také třídní pravidla a slušné chování. Nechybělo učení prožitkem a ve středu jsme se vydali busem MHD do města. Prozkoumali jsme Šaldovo náměstí a velkou křižovatku se semafory a přesvědčili jsme se, že pravidla musí fungovat všude a platí jak pro chodce, tak pro auta. Navštívili jsme naši radnici, prohlédli jsme si kašnu na náměstí a dali jsme si za odměnu zmrzlinu. Přesvědčili jsme se, že děti pravidla už zvládají výborně. Cestování bylo pohodové a děti měly velký zážitek.

Týden od 18.9. – 22.9.2023

Téma: Hafík objevuje předměty kolem nás

Třetí týden ve školce jsme si Hafíkem, který se vrátil z víkendu u Nelinky  vyprávěli a četli o jeho dobrodružství, které si v rodině Nely společně užili.  Objevovali jsme předměty kolem nás, které používáme, nebo potřebujeme a hovořili o tom, k čemu nám slouží a proč jsou důležité. Při tom jsme si opakovali číslice, početní představy, komunikaci a logické myšlení s usuzováním. Zkoušeli jsme číslice psát do mouky, zopakovali jsme si geometrické tvary a malovali jsme si kouzelné kamínky. Také jsme si vyzkoušeli kuchyňské náčiní a nástroje, když jsme zkoumali, co znamená slovo „pomazánka“ – rovnou jsme si jí totiž sami vyrobili. a byla moc dobrá. V pátek si Hafíka domů na víkend vylosovala Johanka.

 

Týden od 11.9.-15.9.2023

Téma: Hafík zkoumá okolí

Tento týden jsme si užívali s Hafíkem maňásky Kájou a Májou a moudrým medvědem Calebem. Opakovali jsme si pravidla pěti prstů a Calebova pravidla lesa, učili jsme se, jak se máme k sobě hezky a ohleduplně chovat, abychom se cítili dobře a spokojeně a pojmenovávali jsme si své pocity, které prožíváme v různých situacích. Vytvořili jsme si velkou mapu okolí školky, kde jsme si zaznamenávali symboly, kde všude jsme se byli podívat a kde už to dobře známe. Dotvořili jsme si keramické výrobky z minulého týdne a zahráli si pohádku O kohoutkovi a slepiče. Hodně času jsme trávili venku, kde jsme se učili orientovat se v blízkém okolí a popisovat vše, co kolem sebe vidíme. 
Založili jsme si nový Hafíkův sešit, do kterého rodiče píší, jak v rodině Hafík strávil  víkend:-) První v letošním školním roce si Hafíka vzala domů Nelinka:-)

Týden od 4.9. – 8.9.2023
Téma týdne: Hafíkovy první dny ve školce

Maňásek Hafík je náš kamarád, který děti provází během činností v naší třídě. Tento týden jsme se seznamovali s novými kamarády, s učitelkami a s celou školkou. Už známe jména svých kamarádů, jména učitelek a nezapomněli jsme ani na pravidla 5 prstů, které skvěle dodržujeme. V tomto týdnu jsme si nejvíce všímali našich kamarádů, které jsme si namalovali vodovkami, také jsme si kamaráda vymodelovali a nakonec i vytvořili z keramické hlíny. Seznámili jsme se také s moudrým medvědem Calebem, který spí v proutěném košíku. Vyprávěl nám příběh o holčičce Terezce, která šla 1. den do školky a našla si své nové kamarády, i když se zpočátku cítila osamocená. S Calebem jsme se seznámili ještě s Ferdou a jeho mouchami pocitů, které jsme si společně přiřadili k Terezce, ale i sami k sobě. 

Týden byl fajn, hodně jme si užili i pohybu venku  v přírodě a na zahradě.

Tento týden  zahajujeme stimulační program MAXÍK ( viz podrobné informace výše), pod vedením Mgr. Kateřiny Milerové z SPC Lužická. Program  bude probíhat každý sudý týden v  úterý a každý lichý týden ve  čtvrtek od 15:00 – 15:45 hodin. Proto si v tyto dny, prosíme, vyzvedávejte předškoláky až kolem 16 hodiny.

Stimulační program Maxík je určený pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy, pro děti s odloženou školní docházkou, ale také pro malé školáky, kterým se psaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční – rozvoj vnímání zrakového, sluchového a hmatového. Program probíhá v prostorách našeho SPC pod vedením vyškoleného pracovníka v pravidelných intervalech cca 1x za tři týdny. Všechny potřebné materiály zajistí naše SPC, Vy budete pracovat podle pokynů pracovníka s Vaším dítětem doma. Úvodní hodina programu trvá cca hodinu, další lekce jsou na 30 – 45 minut podle aktuálních schopností a možností Vašeho dítěte.

 

 

 

 


Školní rok 2022/2023

Období od 19.6. – 30.6.2023
Téma:  „Letní čas a těšíme se na prázdniny“

Posledních 14 dní školního roku  se s  dětmi  věnujeme opakování všech tří plánovaných cílů, které byly pro vzdělávání  dětí ve školním roce 2022/2023 prioritní.

 • rozvoj komunikace a porozumění
 • celková socializace a adaptace na prostředí
 • orientace dítěte, jako takového v reálných životních situacích
  Děti se naučily poslední dramatizaci, tentokrát O kohoutkovi a slepičce, zopakovaly si naučené písničky s rytmickým doprovodem na Orffovy nástroje, vyprávěly podle vizualizace jak se těší na léto a jaké znaky léto má.  Učitelky s asistentkou denně vyrážely s dětmi na  dlouhé tematické vycházky, na kterých děti zkoumaly přírodu a  všechny reálné situace venku, které nás obklopují. Při volné hře si děti  samostatně řešily případné konflikty a docházely samostatně k uvědomění si, co je správně a co nesprávné. Nechybělo ani divadélko Rolnička s pohádkou “ Pro předškoláky“. V individuální práci si formou  zábavných činností  učitelky ověřily, jak se děti posunuly i v oblasti speciálně pedagogické práce, podle  individuálních potřeb jednotlivých dětí. Naši školáci se rozloučili se školkou na velké školkové  zahradní slavnosti  i společně se svými rodiči  a také  ve třídě se všemi hvězdičkovými kamarády  kamarády a námi všemi učitelkami ve třídě. Ukončili tak jednu velkou životní etapu, aby v září mohli vstoupit do té nové:-) Také jsme ukončili aktivitu Čteme dětem“, 5 dětí splnilo  počet pohádek, potřebných pro zakuklení housenky, ze které se vylíhl krásný  dárek, za odměnu. Od nového školního roku přivítáme ve třídě nové kamarády a také novou paní ( slečnu) učitelku za Aničku, která se rozhodla jít studovat.  

 

 

Týden od 12.6. do 16.6. 2023
Téma: „V říši hmyzu“

V tomto týdnu jsme se ponořili do říše hmyzu. I ti z nás co se hmyzu trošku báli si ho nakonec moc oblíbili. Čas jsme trávili hlavně venku a to pozorováním a poznáváním různého hmyzu, jako třeba mravence, broučků, housenek, much, motýlů a včeliček. Na včeličky jsme si dokonce i zahráli a ochutnali jejich med, který byl opravdu výborný. Také jsme našli obrovské mraveniště, které jsme hooodně dlouho pozorovali. Také se nám líbil pokus s rostoucími housenkami. Hmyz nás opravdu okouzlil. Tento týden jsme také byli na Ještědu což byl opravdu vydařený výlet, který hvězdičky zvládly na jedničku. A v pátek jsme si ještě venku pěkně zacvičili a zaběhali. 🙂

 

Výlet na Ještěd

Ve středu jsme se společně se Sluníčky vydali na školní výlet na naši  libereckou dominantu Ještěd. Objednaný autobus nás vyvezl na Výpřež a odtud  jsme se vydali pěšky po červené k Ještědu. Ačkoli byla cesta hodně náročná, protože byla  kamenitá a  vedla do kopce, děti jí zvládaly skvěle. Před závěrečným výstupem k Ještědu jsme se společně občerstvili svačinkami, které si děti nesly z domova v baťůžcích a vydali jsme se  do poslední etapy výstupu. Na Ještědu si děti plnily připravené úkoly, pohrály si, prozkoumaly okolí vysílače a vyhlídku na okolí. Pak už nás čekal v restauraci  výborný oběd, řízek, bramborová kaše a výborný salátek. Děti krásně stolovaly, chovaly se úžasně  a získaly si obdiv nejen personálu restaurace Ještěd, ale i hostů, kteří v restauraci byli. Při zpáteční cestě děti plnily úkoly, které hledaly podle fáborků. Zpět na Výpřež jsme dorazili úplně na čas, autobus už na nás čekal a všichni jsme se ve zdraví a spokojeně vrátili zpět do Korálku. Výlet se nám vydařil a všichni jsme byli spokojeni:-)

 

Exotická zvířata

Tento týden jsme si s dětmi povídaly o exotických zvířatech. Děti se seznámily blíže se lvem a slonem. Zacvičili jsme si na písničku „Mami, tati vem mě do ZOO“. V rámci výtvarné výchovy jsme vytvářeli opice a lvy. Ve středu jsme vyrazili do ZOO poznat exotická zvířata tváří v tvář. Dětem se výlet velmi líbil a odnesli si z něj mnoho zážitků. Ve čtvrtek jsme se seznamovali s živočichy žijícími v moři a vlastní hvězdičkové moře jsme si vyrobili v rámci pokusu. V pátek jsme vyrazili na procházku do lesoparku.

 

Týden od 29.5. do 2.6. 2023
Téma: „Pohádkový týden“ a oslava Dne dětí

V tomto týdnu jsme se učili hlavně naším prožitkem. Nejdříve jsme se seznámili s pohádkovými postavami a rozlišovali dobro a zlo. V dalším dni jsme si zahráli s loutkami perníkovou chaloupku a upekli si perníčky. Dále jsme si sami zahráli červenou Karkulku a poté taky přijelo divadlo, které nám ji i zahrálo. Tuto pohádku budeme ještě trénovat, protože děti milují dramatizování pohádek a hraní rolí. Další den jsme měli ještě jedno divadlo, jako dáreček ke Dni dětí. A v pátek jsme měli na zahradě různé úkoly a poté jsme za odměnu dostali zmrzlinu! Tento týden jsme si opravdu moc užili! 🙂

 

Týden od 22.5. do 26.5. 2023
Téma: „Profese“

Tento týden jsme si s dětmi povídali o profesích. Seznámili jsme se s několika vybranými a několik jsme si vyzkoušeli ve formě námětových her (Na doktora, na paní uklízečku aj.). V rámci výtvarné výchovy jsme s dětmi tvořili pošťáka s obálkou a děti si tak mohli vyzkoušet skládání obálek, také jsem si vyzkoušeli techniku zapouštění barev při tvorbě malíře. Při hře na pekaře jsme modelovali pečivo ze slaného těsta u čehož jsme si procvičili jemnou motoriku. Zároveň jsme tento týden přivítali zajímavou návštěvu, navštívil nás hasiči z jednotky SDH Liberec-Horní Hanychov. V rámci návštěvy hasičů si děti prohlédly zásahové oblečení a měly možnost si vyzkoušet zásah s proudnicí. V pátek nás čekalo cvičení tentokrát venku ne v tělocvičně.

 

Hasiči z Horního Hanychova navštívili MŠ Korálek

Na jaké číslo volat, když potřebujeme pomoct? Kdy volat hasiče? S čím nám mohou hasiči pomoct? Co potřebují pro svou práci? O tom všem jsme si povídali s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v Mateřské škole Korálek v Liberci na Kunratické.

Ve třídě Hvězdiček se tento týden věnují různým zaměstnáním a v úterý 23. května si děti povídaly o lidech, kteří pomáhají druhým. A měly k tomu připravený pestrý program s pomocí Jednotky sboru dobrovolných hasičů Liberec – Horní Hanychov.

Třídu navštívil jeden z našich výjezdových členů a povídal si s dětmi o tom, v čem spočívá práce nejen dobrovolných, ale hasičů obecně. Děti věděly, že práce hasiče není jen o boji s ohněm, ale pomáhá se také zvířatům a chrání se zdraví a majetek obyvatel.

Děti si také prohlédly, co vše hasič potřebuje mít na sobě při zásahu, dozvěděly se, s čím vším musí hasič umět pracovat a vyzkoušely si třívrstvý zásahový oblek včetně dalších funkčních doplňků (zásahová obuv, přilba, různé rukavice aj.).

Pro děti byl také připraven program na zahradě školky, kdy si s pomocí ruční džberové stříkačky vyzkoušely práci s proudnicí, kdy bylo cílem trefit vodou postavené plechovky.

Zábavné naučné dopoledne pro děti bylo završeno předáním obrázků, které děti pro SDH Liberec – Horní Hanychov namalovaly a které budou zdobit útroby nejvýše položené hasičské zbrojnice v Liberci.

Moc děkujeme pedagogickému sboru MŠ Korálek za možnost přijít za dětmi a připravit pro ně praktickou ukázku toho, jak vypadá práce hasičů. Příjemným překvapením bylo zjištění, že i děti v předškolním věku mají poměrně široký přehled o tom, co vše se hasičů týká a na jaké číslo je nutné v případě potřeby volat.

 

Týden od 15.5. – 19.5.2025

Téma:  „Rodina“

Téma Rodina jsme pojali tak, aby děti získaly hravou a zábavnou formou povědomí o společenství zvaném RODINA. Formou námětové hry  „Na rodinu“ a souvisejících aktivit zaměřených na zrakové, sluchové vnímání, pozornost, hudební dovednosti ,rytmizaci a výtvarnou aktivitu  děti pojmenovávaly členy své rodiny, vcelku porozuměly i vývoji  a koloběhu  ve vývoji člověka od početí – narození  přes po dětství, dospívání, dospělost až ke  stáří. Prostřednictvím aktivit k tématu u dětí rozvíjíme emoční inteligenci a učíme se, jak je důležité, aby byl každý člen rodiny spokojený. Hodně jsme pracovali i s Portfolii dětí, kde mají  všichni svojí rodinu a také mohou sledovat svůj vlastní vývoj:-) Nechyběla ani pohybová aktivita v tělocvičně ZŠ a nácvik písniček Človíček a Muzikantská rodina s rytmickými nástroji. Před spaním jsme s dětmi četli příběhy z návštěv  našeho pejska Hafíka v rodinách dětí a tyto příběhy, psané rodiči,  děti nesmírně milují a chtějí si je číst  stále dokola:-) 

 

Týden od 9. – 12.5. 2023

Téma: “ Děti pozor, červená!“

V tomto týdnu jsme s dětmi pokračovali ve stejném tématu, neboť děti moc bavilo a také jsme se chtěli naučit jak se máme chovat bezpečně při procházkách venku. Zopakovali jsme si dopravní prostředky a hádali jsme je podle sluchu, v tom jsme už opravdu dobří. Také jsme se věnovali nácviku besídky pro maminky, což děti moc baví, hlavně pohádka o řepě. Každý den jsme trénovali pusy a náš dech. Vyrobili jsme si semafory (stříhání, lepení, malování, muchlání papíru). Poté jsme se s dětmi zaměřili na dopravní situace jako přecházení na přechodu a chování na chodníku. To moc chválíme rodiče, protože děti opravdu krásně věděly jak se mají chovat. Téma jsme zakončili vytvořením pravidel bezpečného pobytu venku. 🙂

 

Týden od 2.5. do 5.5. 2023

Téma: „Bezpečně na cestách“

Tento týden jsme se s dětmi seznámili s vybranými dopravními prostředky, také jsme si povídali kde a jak se pohybují (vlak-koleje, letadlo létá Aj.) Grafomotoriku jsme trénovali s využitím pomůcky finger car. V rámci výtvarné výchovy jsme tvořili vláček, při jeho tvorbě děti procvičovaly stříhání a jemnou motoriku. Nezapomněli jsme procvičovat předškolní dovednosti jako počítání (třídění autíček dle barvy Aj.), zrakovou diferenciaci (přiřazování dopravních prostředků k jejich stínům) a jiné. Naučili jsme se novou básničku “Pozor, červená” a podnikli tematickou vycházku v okolí MŠ.

 

Období od 10.4. – 23.4. 2023

Probouzení jara

Velikonoce jsou z námi a my se s dětmi věnujeme dalšímu  pozorování jarní přírody, která se postupně víc a víc probouzí. S jarním tématem souvisí i rození mláďat a proto jsme toto téma ponechali na delší časové období, aby si děti  upevnily získané poznatky a pomalu se začaly seznamovat  s domácími  ( hospodářskými) zvířaty. Stále se zaměřujeme na  pojmenování a porozumění, sluchové a zrakové vnímání a vizualizaci v souvislosti s prožitkem. Nové tematické období jsme zahájili oblíbenou „kuchařskou“  aktivitou a z velikonočních vajíček si děti vyrobily skvělou vajíčkovou pomazánku. Praktická a manuální dovednost při výrobě pokrmů je u dětí velmi oblíbená a stále více se zdokonalují zejména v jemné motorice a spolupráci mezi  s sebou. Nechyběla výtvarka zaměřená na stříhání, lepení a práci s barvou a hudební činnosti propojené s rytmizací ( dřívka a bubínky) na vnímání rytmu písní.

V dalším týdnu  se děti seznámily s vybranými domácími zvířaty a  také jsme si představili jejich mláďata. Nezapomněli jsme si připomenout také zvuky která zvířata vydávají. Celý týden jsme tak rozvíjeli sluchovou paměť a diferenciaci, hraním her kdy měly děti určovat komu zvuk patří. Téma se promítlo také do výtvarné výchovy, děti tvořily společnou práci “Kačenky na rybníce”. Výtvarná výchova také rozvíjela jemnou motoriku a grafomotoriku. Nezapomněli jsme procvičovat předškolní dovednosti jako počítání (vajec v hnízdě), zrakovou diferenciaci (přiřazování matky a mláděte) a jiné. Další týden Tento týden jsme se s dětmi seznámili s vybranými domácími zvířaty, také jsme si představili jejich mláďata. Nezapomněli jsme si připomenout také zvuky která zvířata vydávají. Celý týden jsme tak rozvíjeli sluchovou paměť a diferenciaci, hraním her kdy měly děti určovat komu zvuk patří. Téma se promítlo také do výtvarné výchovy, děti tvořily společnou práci “Kačenky na rybníce”.Výtvarná výchova také rozvíjela jemnou motoriku a grafomotoriku. Nezapomněli jsme procvičovat předškolní dovednosti jako počítání (vajec v hnízdě), zrakovou diferenciaci (přiřazování matky a mláděte) a jiné. 

 

Období od 27.4. – 6.4.2023

Jaro a Tradice  a zvyky

V tomto období jsme si nejprve zopakovali vše co jsme se naučili a o čem jsme si povídali v tématu Jaro ťuká na vrátka, abychom mohli navázat na téma tradice velikonočních svátků. V prvním týdnu si děti  poznatky ověřovaly  prožitkem venku, ve třídě pak v písničkách s rytmizací, sluchových a zrakových hrách, kdy jsme ověřovali porozumění. Postupně jsme přešli ke tradici Velikonoc a upekli jsme si velikonoční bochánky. Cílem byla manuální zručnost dětí v jemné motorice, procvičení slovní zásoby, smyslového vnímání a paměti. Upečené mazance byly výborné a  my jsme  pohostili všechny rodiče a kamarády ze Sluníček na odpolední  společné akci rodičů  a dětí  „Tvořivé velikonoční dílničky“. 

 

Týden od 20.3. – 24.3.2023 

Téma: Příroda se probouzí ( Jaro ťuká na vrátka)

Ačkoli  venku stále panuje nevlídné a chladné počasí, máme tu JARO, které už nám ťuká na vrátka:-) Věnovali jsme se  rozhovorům o počasí  a o přírodě, která se pomalu probouzí ze zimního odpočinku . Kromě obrázků k tématu jsme se hodně věnovali prožitkovým situacím, téma si děti upevňovaly při vycházkách do okolí a do přírody, kde pozorovaly vše na vlastní oči.  Ve výtvarce jsme se zaměřili na stříhání, sestavení celého obrázku z částí do celku ( sněženka), obtahování linie podle předlohy a správné vybarvení ( tulipán)  a nalepení částí obrázku do celku, včetně detailů( Včelka). Nechyběla ani hudebka a pohybové taneční aktivity ( Vrabec a sýkorka, Uvíjíme věneček). Také jsme si vyrobili Jarní pomazánku a u toho si procvičily děti jemnou motoriku při krájení, míchání a mazání, smyslové vnímání, zrakové vnímání, sluchové vnímání, paměť a PRAVIDLA.:-) Všem nám chutnala a děti už rozumí tomu, CO JE TO pomazánka a z čeho se vyrábí! Prostě jsme si týden skvěle užili! ( fota na Twigsee)

   

Týden od 13.3. do 17.3. 2023

Téma: „Jak jde čas“

Tématem tohoto týdne byl čas: děti se seznámily s denní dobou (ráno, večer, popř. dopoledne aj.) a s charakteristickými činnostmi, které v tuto denní dobu vykonáváme. Naučili jsme se také novou pohybovou hru „Dobré ráno, dobrou noc“.  Dále jsme pracovali s jednotlivými ročními obdobími a naučili se, jak jdou za sebou, i co se ve kterém ročním období dá dělat (lyžovat, plavat aj.). Při seznamování se s ročními obdobími jsme vyzkoušeli mnoho smyslových a manipulačních her (přelévání vody naběračkou, skládání obrázků z podzimních přírodnin, kresba do „sněhu“ aj.). Také se učíme novou písničku o ročních obdobích „Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok“.  V pátek nás čekala opět po čtrnácti dnech tělocvična.

 

Týden od 6.3. do10.3. 2023

Téma: „Poznáváme všemi smysly“

Na začátku týdne jsme si s dětmi zopakovali vědomosti o našem těle a probraných smyslech z minulého týdne. Dále jsme pokračovali pečením sušenek a u toho poznávali všemi smysly. Při vycházkách jsme pozorovali vše co se kolem nás děje a jakými smysly to vnímáme. Dále jsme prozkoumali smysl sluch, děti si vyrobily telefony, zkoušely se najít v prostoru pomocí echolokace. Pomocí hmatu děti hledaly svého kamaráda a poznávaly věci z hmatového pytle. Na konci týdne si děti zacvičily ve třídě u broučků a také si procvičily písničky, které umí. V týdnu se děti naučily novou básničku s pohybem 🙂

 

Týden od 27.2. do 3.3. 2023

Téma: „Poznáváme všemi smysly“

Tento týden se děti seznamovaly se smysly, v úvodu týdne jsme si je tedy všechny představily spolu s orgány „kde sídlí“. V další části týdne jsme se jeden den zaměřili na hmat, který nám přiblížily aktivity jako hmatové pexeso, poznávání hraček a tvarů po hmatu aj. Učili jsme se také pojmenovávat hmatové vjemy (tvrdé, měkké, hebké, hrubé). Dalšímu dni vévodila chuť. Jak se lépe seznámit s chutěmi než formou ochutnávek? Děti se učily rozlišovat od sebe především sladkou a kyselou. Další na programu byl čich. S čichem jsme se již částečně seznámili v rámci chuti, proto nám čich nebyl již cizí a mohli jsme přistoupit k poznávání dle vůně a dělení vůní a „nevůní“ na příjemné a nepříjemné. V závěru týdne jsme vše zrekapitulovali a navštívili po dlouhé době opět tělocvičnu. V tématu budeme pokračovat i příští týden, kdy si přiblížíme zrak a sluch.

 

20.2. – 24.2.2022

Jarní prázdniny (  Hvězdičky byly spojené se Sluníčky)
Téma:  MASOPUST 
Tento týden jsme měli téma „Masopust“. Přiblížili jsme si tradici Masopust, seznámili jsme se se zvyky spojenými s touto tradicí, vedli jsme konverzace k tomuto tématu. Někdo tuto tradici znal, někdo se s ní seznámil poprvé tento týden. 😊 Pracovali jsme s obrázkovým materiálem, rozvíjeli jsme naše smysly činnostmi motivované Masopustem (práce s balónky, fotografiemi, hudebními nástroji a další…). Modelovali jsme také koláče podle obrázkové předlohy. Hráli jsme pohybové hry (například sochy na téma Masopust). Vyráběli jsme si také „masky“.
V pátek jsme se účastnili krásného divadelního představení, které bylo zaměřené na téma „čas“. Představení nás nadchlo, mělo mnoho krásných i interaktivních rekvizit. 

Týden od 13.2. do 17.2. 2023

Téma: „Jak vypadám uvnitř? “

V tomto týdnu jsme se s dětmi zabývaly lidským tělem. Děti se seznámily s orgány a jejich funkcí. Dozvěděli jsme se, jak funguje trávicí soustava a jaké orgány do ní patří. Vyzkoušeli jsme si zábavným pokusem funkci žaludku. Představili jsme si také srdce a poslechli si pomocí stetoskopu to vlastní. Také jsme si změřili kapacitu plic a představily mozek jako řídící orgán našeho těla. Mozek jsme procvičili pomocí hlavolamů. V pátek naši školku navštívilo divadlo pana Krejčíka.

 

Týden od 6.2. – 10.2.2023
Téma: Moje tělo – jak vypadám zvenčí

Nový tematický blok s názvem Moje  tělo pro další období jsme zahájili poznáváním  „Jak vypadám zvenčí“. S dětmi jsme si vyprávěli  o tom, jak vypadáme, jak vypadají naši kamarádi, zkoumali jsme, jaké mají oči, jaké vlasy, jakou máme délku a váhu. Děti si obkreslovaly svoje tělo, potom jsme si ho společně změřili a paní učitelky  zapsaly míry do tabulky. Také jsme se zvážili na opravdové váze, kterou jsme si také namalovali barvami. Do namalované váhy jsme si pak zapsali, kolik každý z kamarádů váží. Potom jsme si porovnávali, kdo je jak vysoký a kdo je nejvyšší a nejnižší:-)  A kdo je nejtěžší a nejlehčí. Děti si všimly i toho, že naše oči mají různou barvu, stejně tak, jako vlasy. Každý si ve výtvarce vyrobil oko svého kamaráda ( děti pracovaly ve dvojicích) a z vystříhaných geometrických tvarů děti složily  svoji postavu. Zopakovali jsme si naučené písničky a tanečky a  využili jsme i saunování. 

 

Týden od 30.1. do 3.2. 2023

Téma: „Zima čaruje“

Tento týden jsme si s dětmi představili hlavní atributy zimy, typické počasí a vhodné oblečení do tohoto počasí (čímž jsme měli v plánu zopakovat téma oblečení). Také bylo původně v plánu zaměřit se na rozdíly mezi jednotlivými ročními obdobími a charakteristické činnosti realizované v zimě (stavění sněhuláka, koulování aj.). Vzhledem k velké absenci dětí, a s tím spojené slučování tříd, jsme téma nestihli probrat v plánovaném rozsahu, proto se k němu znovu vrátíme. V rámci výtvarné výchovy jsme s dětmi tento týden tvořili rampouchy a seznámili se tak s novou technikou malování do inkoustu zmizíkem. Malování do inkoustu zmizíkem nebyla jediná nová technika, kterou si děti měly možnost tento týden vyzkoušet. Další takovou byla kresba voskovkou (vyzdobení čepice), kterou jsme následně přetírali vodovými barvami. Na čepici děti také tvořily bambuli z příze. Také jsme procvičili jemnou motoriku (provlékáním) při tvorbě rukavic, které budou mít děti ve svých portfoliích. V rámci tělesné výchovy jsme se seznámili s básničkou s pohybem „To to zebe“, při této příležitosti i s tímto pojmem „zebe“. Při návštěvě ve sluníčkách jsme si měli možnost vyzkoušet práci se dřevem a zatloukání při tvorbě bedýnek, děti nadšeně zatloukaly a měly možnost prohlédnout si potřebné nářadí.

 

Týden od 23.1. – 27.1.2023
V tomto týdnu jsme pokračovali v tématu ptáčci v zimě. Děti se seznámili s dalšími ptáčky jako jsou: labuť, datel, vlaštovka, čáp, sýkorka, straka… Řekli jsme si kdo z ptáčků na zimu odlétá do tepla a kdo tu zůstává a to za pomocí pohádky. Také jsme se zaměřili na sluchovou percepci a poznávali, který ptáček zpívá a jak. Také jsme zjistili, že straka má ráda lesklé předměty a ráda je krade, ale my víme, že krást se nemá! V tomto týdnu u nás byla na praxi studentka z vysoké školy a připravila nám několik her jako pexeso a cestu do krmítka (děti hráli spolu a rozvíjeli kooperaci). Ptáčkům jsme také připravili dobrotu v podobě nakrájených jablíček, které jsme zavěsili na stromky před školku. Na procházkách jsme všechny ptáčky pozorovali a rozhodně poznáme sýkorku, kosa i straku! Za týden jsme se také naučili noví taneček. 🙂

 

Týden od 16.1. do 20.12. 2023

Téma: „Ptáčci v zimě“

Tento týden jsme se s dětmi seznámili s pár druhy ptáků, které můžeme i v zimě potkávat u nás. Nezapomněli jsme si připomenout také hlavní atributy ptactva (tedy že mají na rozdíl od jiných živočichů tělo pokryto peřím a podobně). Dále jsme si povídali o nutnosti ptáčky v zimě podporovat vzhledem ke složitosti shánění potravy v tomto období. Celý týden jsme tak chodili po okolí a doplňovali krmítka a pozorovali, jací ptáčci se přišli občerstvit. Téma se promítlo také do výtvarné výchovy, děti tvořily společnou práci krmítka, ke kterému se slétaly sýkorky, a každý svého kosa v zasněženém obrázku. Tento týden jsme také jako pracovní činnost, u které jsme rozvíjeli nejen jemnou motoriku, realizovali výrobu vlastních „lojových koulí“, které jsme později ptáčkům zavěsili na zahradě školky. Nezapomněli jsme procvičovat předškolní dovednosti jako počítání (vajec v hnízdě), sluchovou percepci (opakováním písně ptáčátka, hrou Pepíčku pípni) a jiné. V rámci tělovýchovy jsme nacvičovali a procvičovali poskoky a soutěžili v hodu vejcem. Po dlouhé době jsme opět navštívili tělocvičnu, kterou budeme opět navštěvovat pravidelně jednou za 14 dní v pátek. S tímto tématem budeme pokračovat i příští týden, protože je ještě mnoho věcí, které jsme nestihli, a zajímavostí, které se můžeme dozvědět

 

Týden od 9.1.2023 – 13.1.2023
Zimní sporty

V tomto týdnu jsme se seznámili se zimními sporty jako lyžování, bruslení, sáňkování. Pojmenovaly jsme si a přiřazovaly pomůcky pro sporty jako hokej, skoky na lyžích a další. Děti si v tomto týdnu vyrobily své lyže a zkusily si jak se na nich jezdí. Do výuky jsme zařadily pantomimu, trénink paměti a novou písničku „Na lyže“.  Speciálně pedagogická péče se v tomto týdnu zaměřovala především na dechová cvičení a správné ovládání dechu. Na konec týdne jsme viděli ve školce krásné divadlo, vyzkoušeli si malování na led a zjistili jsme, že z ledu se v teple stane voda! 🙂

 

Týden od 2.1.2023 – 6.2.2023
Tři  králové

První týden v Novém roce probíhal v tématu Tří královém. Děti si vyráběly  krásné koruny, seznámily se stručně, podle obrázků s příběhem Tří králů, které vedla  hvězda do Betléma za Ješíkem, který se narodil Marii a Josefovi a ležel v jesličkách. Naučili jsme se  píseň  „My Tři  králové jdeme k vám“ a celý příběh  si děti  zahrály. Pak jsme se vydali s našimi  Třemi krály  popřát štěstí a zdraví  po celé školce. Týden se nám moc vydařil:-)

 

Týdny od 12.12.2022 – 22.12.2022
Téma:  Těšíme se na Vánoce

Tyto dny jsme ve třídě věnovali předvánočnímu tvoření a těšení se na Vánoce.  Společně jsme si vyrobili dva druhy cukroví. Děti si  upekly linecké sušenky a vyrobily kokosové kuličky. Cukrovím jsme pohostili i rodiče na vánoční besídce a  společných dílničkách. Vánoční besídka se velmi vydařila a tak hned druhý den po besídce přišel do Hvězdiček Ježíšek a děti objevily pod stromečkem pro naši třídu krásné dárky. Zbývající čas do vánočních prázdnin jsme  s dětmi  věnovali zimním sportům a radovánkácm na sněhu, vánočnímu tvořením z moduritu a individuální práci s dětmi, podle jejich potřeb. Moc jsme si to užili.

 

Týden od 5.12. – 9.12.2022
Téma: Kdo se bojí čerta?

V pondělí nás ve školce navštívila známá trojice Mikuláš, čert a anděl. Děti byly statečné a dostaly od Mikuláše nadílku. Celý týden jsme se pak tomuto tématu věnovali. V rámci ranního cvičení jsme hráli pohybové hry spojené s touto tématikou jako „Koho odnesl čert?“, při které děti procvičují nejen tělo, ale i paměť. Také jsme cvičili čertí rozcvičku. Také jsme z modelíny modelovali uhlíky čertovi do pytle, v mouce kreslili Mikulášovy vousy, pomáhaly třídit Mikulášovy balíčky dle tvarů a počtu. Ve středu předškoláci navštívili divadelní představení, které si pro ně připravily děti ze základní školy. Ve výtvarné výchově jsme vyráběli čertíka pomocí otisků bublinkové fólie, děti si natrénovaly lepení a stříhání. I nadále jsme se věnovali emocím s pomocí Emušáků a nácviku komunikačních kompetencí. Pojmenovat, že chci pomoci, že se mi daná situace líbí či nikoliv. Také jsme se pilně připravovali na nadcházející besídku. Děti byly ze sněhové nadílky nadšené, při pobytu venku jsme stavěli sněhuláky a koulovali se.

 

Týden od 28.11. – 2.12.2022
Téma:  Zelenina

Po tématu ovoce jsme plynule přešli k zelenině. Děti se učily rozeznávat druhy zeleniny nejen podle obrázků, ale i podle  její chutě, vůně, tvaru a barvy. Naučily se zeleninu  třídit i podle toho, zda roste v zemi, nebo nad zemí. Pro představu jsme si společně  vytvořili  ve výtvarce dva záhony, na jeden děti lepily zeleninu, která roste pod zemí  a na druhém záhonu byla zelenina, která roste nad zemí. Počítali jsme  mrkvičky, brambory, okurky a hrášky z lusků, které si děti tvořily z modelíny. Nejvíce děti bavila hra „Na ochutnávání“, kdy měly za úkol poznávat druhy zeleniny se zavázanýma očima podle vůně, hmatu a chutě.  Byla s námi moucha odvaha, neboť mezi druhy zeleniny byly kromě  okurky, mrkve, zelí, papriky, také řepa, cibule a česnek:-)  V pátek jsme se chystali na pondělní návštěvu Mikuláše, čerta a anděla ve školce a společně s mouchami Strach a Důvěra jsme si vyprávěly o tom, že se strach někdy zdá příliš velký, než ve skutečnosti je:-)

 

Více fotek zasíláme na Twigsee:-)

Týden od 21.11.-25.11.2022

Téma:  Ovoce 

V tématu ovoce jsme pokračovali i tento týden a to prožitkovým a situačním učením. Z našich Hvězdičkových dětí se staly kuchaři a cukráři🙃Vyrobily si palačinky  se třemi druhy  domácích marmelád, kiwi, meruňková a švestková. Zkoumaly jejich chutě a postup, jakým se z ovoce stane marmeláda. Ve čtvrtek  děti zkoumaly vlastnosti zmrazeného ovoce a recept na jahodovou zmrzlinu, kterou si vyrobily. Téma jsme zakončili sušením pomerančů, které využijeme na vánoční výzdobu. Nechyběl ani zdravý pohyb v tělocvičně a Sportík, opakování písniček a pohádky Budka.

 

30. Června 2022

Týden od 27.6. – 30.6. 2022

Téma týdne: Loučíme se se školkou

I poslední školní týden jsme začali protažením těla v tělocvičně a hlavně nácvikem na školkovou olympiádu. Ta proběhla v úterý na hřišti ZŠ. Děti si akci velice užily a obdržely za své výkony i medaile a diplomy. Za organizaci tímto děkujeme p. uč. Madle a p. uč. Martině. Ve středu jsme měli barevný den a zkoušeli jsme, které barvy nám vznikají po smíchání. Čtvrtek byl posledním školním dnem, proto jsme ho věnovali hlavně volné hře a rozhovorům o prázdninách.
Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a budeme se opět těšit na shledání.

24. Června 2022

Týden od 20.6. – 24.6. 2022

Téma týdne: Moje zdraví 

Z volnějšího tématu jsme se v tomto týdnu vrátili k něčemu důležitějšímu a to je péče o naše zdraví.
Týden jsme začali v tělocvičně, kde jsme trénovali hody, skoky a běh. Všechny tyto disciplíny využijeme při školkové olympiádě. V úterý jsme se opět účastnili projektového dne. Tentokrát byl zaměřený na pozorování mikroskopem. Středu jsme věnovali přímo péči o naše zdraví. Rozhodovali jsme jak nejlépe předcházet zraněním a pokud už nějaké máme, jak ho ošetřit. Naučili jsme se básničku o rýmě, která nas občas všechny potrápí. Ve čtvrtek jsme byli hlavně venku. Nejprve na tlapkové dráze a poté pod rozprašovačem s vodou. V pátek jsme si vše zopakovali a přesunuli se opět ven, kde jsme si hráli s vodou a bublifuky. Fotografie naleznete v galerii. Příští týden nás čeká poslední téma a to Loučení se školkou. 

17. Června 2022

Týden od 13.6. – 17.6. 2022

Téma týdne: Bezpečně na cestách 

Jelikož máme již červen a prázdniny se blíží, probíhá výuka v těchto týdnech volněji. Protažení v tělocvičně jsme ale nevynechali. Trénovali jsme skok do dálky, hod a běh. V úterý nás čekala rozlučka s předškoláky, která se velice povedla a děti si odnesly krásné dárky. Držíme jim palce. Středa byla věnována výletu do Technickeho muzea, kde jsme si prohlédli auta, letadla a různé roboty. Jeden nám dokonce namaloval obrázek. Ve čtvrtek jsme vyráběli veliký autobus, který nás „poveze“ na prázdniny. Venku jsme si zacvičili a ve třídě jsme si povídali o všech dopravních prostředcích, které známe. V pátek jsme vše zopakovali a dodělali si výkres autobusu. Přejeme tímto předškolákům hodně štěstí na nových školách. Fotografie naleznete v galerii.
Příští týden nás čeká téma Moje zdraví, ve kterém si připomeneme, jak se i o prázdninách starat o své tělo.

10. Června 2022

Týden od 6.6. – 10.6. 2022

Téma týdne: Letní čas 

Jako vždy jsme začali týden protažením v tělocvičně, pořádně jsme se protáhli a zahráli jsme si na mrazíka. V úterý jsme si vyrobili duhové obrázky a poučili se o bezpečnosti na výlet. Výlet na Ještěd jsme si moc užili, nejvíce se nám líbil asi řízek. :). Čtvrtek byl také zábavný, jelikož jsme měli projektový den a zkoušeli jsme si různé pokusy s vodou. Pátek jsme věnovali výrobě pláže a procvičovali jsme barvičky. Fotografie z celého týdne naleznete v galerii. Příští týden nás čeká téma Bezpečně na cestách. V příštím týdnu v rámci tématu navštívíme s dětmi Technické muzeum. Informace upřesníme dle počasí.

14.6. 2022 od 15:30 proběhne na zahradě MŠ loučení s předškoláky. Bude zařízen i doprovodný program. Tímto srdečně zveme rodiče i další příbuzné budoucích předškolaků.

3. Června 2022

Týden od 30.5. – 3.6. 2022

Téma týdne: Den dětí 

Jelikož jsme tento týden slavili den dětí, věnovali jsme se spíše hrám a program byl volnější. V pondělí jsme v tělocvičně trénovali orientaci v prostoru i na svém těle. V úterý jsme si vyrobili šaškovské čepice a zkusili si různé soutěže, zatím v rámci třídy. Ve středu nás ale čekal opravdový soutěžní den. Venku každá třída připravila dvě soutěže, které jsme pak všichni vyzkoušeli. Přelévala se voda, skákal se panák, prolezli jsme sítí a další… Za svou snahu jsme dostali diplom a nanuk. Čtvrtek jsme věnovali výrobě vlastní hračky – kouzelného kalíšku, se kterým si děti mohou pohrát i doma. Jelikož je venku krásné počasí pátek jsme strávili hlavně na čerstvém vzduchu. Fotografie naleznete v galerii. Příští týden nás čeká téma Letní čas.

27. května 2022

Týden od 23.5. – 27.5. 2022

Téma týdne: Ovoce a zelenina

Jako vždy jsme začali týden protažením celého těla v tělocvičně. Naučili jsme se hru na mrazíka, procvičili klenbu nožní a běhali slalom. V úterý jsme vyrobili zelené a fialové hrozny a rozdali jsme si ovocná a zeleninová jména, kterými nás paní učitelky celý týden volaly. Středu jsme věnovali ovoci a vyrobili jsme si ovocný koktejl. Čtvrtek jsme naopak věnovali zelenině a proto jsme si vyrobili pomazánku z avokáda a rajčat. Tímto děkujeme rodičům, že donesli ovoce a zeleninu do školky. V pátek jsme si vše zopakovali a vyrobili jsme si krásné papírové melouny. Příští týden nás čeká téma Den dětí, takže si určitě užijeme spoustu zábavy. Fotografie naleznete v galerii.

20. května 2022

Týden od 16.5. – 20.5. 2022

Téma týdne: Hmyz

Týden jsem začali protažením celého těla v tělocvičně. Protáhli jsme se na hudbu a poté si vyzkoušeli házení a chytání míče. Ve školce jsme si také vyrobili první hmyzí kamarádku berušku. V úterý jsme vyrobili zelené housenky a rozdali jsme si hmyzí jména, kterými nás paní učitelky celý týden volaly. Středu jsme věnovali poznávání pomocí obrazků. Venku jsme se poté snažili alespoň nějaké hmyzáčky najít. Aby se u nás na zahradě žilo hmyzu lépe, zasadili jsme jim slunečnice, které nám ve třídě v kelímku vyklíčily. Ve čtvrtek jsme měli největší úspěch, když jsme venku našli velké mraveniště. V pátek jsme si vše zopakovali a vyrazili na průzkumnou vycházku za vážkami a vodoměrkami. Příští tyden nás čeká téma ovoce a zelenina. Tímto prosíme rodiče aby příští týden donesli libovolný kus zeleniny a ovoce. Budeme s dětmi vyrábět saláty a koktejl. 🙂 Děkujeme za spolupráci. Fotografie naleznete v galerii.

13. května 2022

Týden od 9.5. – 13.5. 2022

Téma týdne: Vesmír 

Vesmírný týden jsem začali protažením těla v tělocvičně. Trénovali jsme  předávání míče a prolezli jsme opičí dráhu. Dokonce jsme se zhoupli i na kruzích. V úterý jsme vyrobili veliké slunce a hlavně jsme trénovali na besídku. Besídka se nám moc povedla. Ve středu jsme ke sluníčku vyrobili i měsíc a šli dříve ven, jelikož nás čekalo divadelní vystoupení. Zahradnická pohádka se nám moc líbila. Čtvrtek jsme věnovali vesmírnému bádání a cestám do vesmíru. Vyrobili jsme si z balónku létací raketu. Pátek jsme jako vždy věnovali opakování činností celého týdne. Příští tyden nás čeká téma Hmyz a fotografie naleznete v galerii.

10. května 2022

Fotografie z dílniček ke Dni maminek naleznete zde. 🙂 

Děkujeme za účast. 🙂

6. května 2022 

Týden od 2. 5. – 6. 5. 2022

Téma týdne: Z pohádky do pohádky 

Pohádkový týden jsem začali protažením těla v tělocvičně. Trénovali jsme kotrmelec vpřed a moc nám to šlo. Ve školce jsme si vyrobili vlastní pohádkové knížky i se záložkou. V úterý nás čekala pohádková výprava do Vratislavického lesoparku za osvobozením princezny. Moc se nám na prolézačkovém hradu líbilo. Ve středu jsme trénovali posloupnost na pohádce O řepě. Měli jsme dokonce i kostým. Ve čtvrtek jsme navštívili pobočku Krajské vědecké knihovny v ZŠ Aloisina výšina. Zde jsme měli možnost prohlédnout si různé dětské knihy a vytvořit si ke čtení pozitivní vztah. Pátek jsme věnovali opakování poznatků z celého týdne a nacvičovaní na besídku ke dni maminek. Příští týden nás čeká téma Vesmír. Další fotografie naleznete v galerii
Také Vás chceme pozvat na besídku a dílničky ke dni maminek a to 10.5. 2022 od 15:00. 🙂 

29. dubna 2022

Týden od 25. 4. – 29. 4. 2022

Téma týdne: Čarodějnice

Jako obvykle jsme týden začali protažením celého těla v tělocvičně. Připravili jsme si opičí dráhu na které jsme procvičili válení sudů, podlézání, kopání, házení a lezení na žebřiny. V úterý jsme při výtvarné výchově procvičili dech. Rozfoukávali jsme brčkem zježenou srst kočičky. Také jsme se seznámili s tématem Čarodějnice a venku na nás čekala stezka od čarodějnice Lumíry. Ta si pro nás připravila na každém stanovišti úkol a na konci sladkou odměnu. Ve středu jsme z kousků novin vytvořili velikou čarodějnici, ta nám na ukázku visí v šatně. Paní učitelky i některé děti byli za čarodějnice převlečené. Ve třídě i venku na nás čekali soutěže a úkoly, za které jsme sbírali samolepky, které jsme si mohli vybarvit. Čtvrtek byl věnovaný čarování. Vykouzlili jsme dle návodu od Lumíry úžasné, barevné lektvary. (Půl nádoby octa, jar, barvivo, třpytky, velká lžíce jedlé sody) Moc se nám to líbilo. V pátek se venku udělalo hezky, a proto jsme šli ne větší vycházku až do Vratislavického lesoparku. Tam jsme si pohráli na veliké prolézačce. Budeme sem určitě chodit častěji. Následující téma je Pohádkový týden 🙂 . Fotografie naleznete v galerii.

22. dubna 2022

Týden od 18.4 – 22.4. 2022

Téma týdne: Den Země

Tento týden byl díky oslavám Velikonoc kratší, ale i tak jsme toho stihli opravdu hodně. Věnovali jsme se planetě Zemi, jelikož má tento týden svátek. V úterý jsme si vysvětlili jak naše planeta vypadá a co všechno na ní najdeme. Zkusili jsme si vyfouknout z jarové vody vlastní planetky a tím jsme procvičili náš dech a také pusinku. Ve středu jsme se věnovali věcem, které naší planetě škodí a vysvětlili jsme si, proč je důležité planetu chránit. Čtvrtek jsme věnovali opakování a výrobě stromu do jehož lístků jsme napsali čím přesně chráníme naši planetu. V šatně můžete do lístečků dopsat, čím chráníte planetu u Vás doma. 🙂 Celý pátek byl věnovaný důležitosti třídění odpadu a děti se naučily, do které popelnice se dávají plasty, sklo i papíry. Na oslavu Dne Země jsme vyrobili planetě malé dárečky z hlíny. Ty jsme vzali sebou do lesa a zahrabali. Tím jsme planetě popřáli a s tématem se rozloučili. Na nové poznatky ale nezapomeneme, jelikož ochrana naší Země je opravdu důležitá. Fotografie naleznete v galerii. Příští týden nás čeká oslava svátku čarodějnic.
Ve středu 27.4.2022 proto proběhne čarodějný den ve Hvězdičkách. Prosíme tedy o náležité strašidelné oblečení.  🙂 Budeme se těšit. Tým třídy Hvězdiček

15. dubna 2022

Týden od 11.4. – 15.4. 2022

Téma týdne: Velikonoce

Týden jsme jako vždy začali protažením těla v tělocvičně. Trénovali jsme střed těla a seskoky. Ráno jsme se seznámili s tématem Velikonoc pomocí hry s vajíčky. Měli jsme za úkol je třídit dle barvy. V úterý jsme se proměnili v kuchaře a připravovali pohoštění na odpolední dílničky s rodiči. Připravili jsme vajíčkovou pomazánku a upekli jsme beránka. Při odpoledních dílničkách jsme si nabarvili vajíčka a zasadili řeřichu. Ve středu nás čekalo tvoření barevných vajíček a zajíců z nastříhaných proužků barevných papírů. Někteří z naší třídy se dokonce zúčastnili zpívání v domově pro seniory a také odpoledne před radnicí. Ve čtvrtek jsme vytvořili veliké velikonoční vejce a při tom zopakovali celé téma. Po celý týden jsme díky pěknému počasí podnikali veliké vycházky například k Vratislavickým rybníkům. V příštím týdnu si představíme téma Den Země. Další fotografie naleznete v galerii.

8. dubna 2022

Týden od 4.4. – 8.4. 2022

Téma týdne: Cesta kolem světa

V tomto týdnu jsme se věnovali poznání světa. Zaměřili jsme se hlavně na kontinenty a s nimi spojená zvířata. Týden jsme začali opět v tělocvičně, kde jsme posílili střed těla. Fotky z tělocvičny naleznete zde.  Nejvíce jsme se věnovali indiánské kultuře. Rozdali jsme si indiánská jména a postavili si „ohniště“. Hudební výchova probíhala za doprovodu indiánských bubnů. Vytvořili jsme si krásná výtvarná díla. Indiánské čelenky, totem a dokonce i lapače snů. Všechny výrobky si děti odnesli domů na ukázku. Téma jsme zakončili vykreslením celé planety u které jsme si pojmenovali kontinenty a přiřadili k nim zvířátka, která na nich žijí. Pro lepší procvičení jsme využili i interaktivní pomůcku Bee-bot. (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tts.beebot&hl=cs&gl=US). Přikládáme verzi na tablet. 🙂 V rámci tématu jsme podnikli také několik delších vycházek například k Vratislavickým rybníkům, Pivovarským rybníkům a nakonec i na Králův Háj na hřiště Karla Čapka. Příští týden nás čeká téma Velikonoce. Tímto Vás také zveme na Velikonoční dílničky, které proběhnou 12.4. 2022 v 15:00. Vyrobíte si s dětmi malou Velikonoční pozornost. Budeme se těšit. Tým třídy Hvězdiček. 🙂

Další fotografie naleznete zde. 🙂

1. dubna 2022

Týden od 28.3. – 1.4. 2022

Téma týdne: Moje město – Moje země

Tento týden jsme se věnovali poznávání zajímavých míst našeho města a následně i naší republiky. Pondělí jsme zaměřili na rozvoj fyzické zdatnosti v tělocvičně (fotografie naleznete zde). Úterý bylo věnováno návštěvě muzea a s tím spojené prohlídce města Liberec. S dětmi jsme ušli 5 km a zaslouženě obdrželi za svůj výkon diplom. V muzeu nás zaujala zvířata a rostliny, které můžeme v našem okolí vidět. Středu jsme zaměřili na zopakování všeho, co jsme na tématické vycházce viděli. Ve čtvrtek jsme rozšířili své znalosti o pojem „hlavní město Praha“. Rozlišovali jsme jaká významná místa nalezneme v Liberci a jaká v Praze. Vyrobili jsme si také veliký Ještěd u kterého jsme procvičili stříhání a tím jemnou motoriku. V pátek jsme si zopakovali znalosti z celého týdne a seznámili se s českou vlajkou. Na toto téma navážeme v příštím týdnu tématem cesta kolem světa. Fotografie z celého týdne naleznete v galerii.
Konzultace – na dveřích v šatně visí rozpis konzultací, napište se prosím k termínu co nejdříve. 🙂

Výlet Hvězdiček do botanické zahrady (22.3.) a do Severočeského muzea (29.3.):

Foto z výletu do botanické zahrady naleznete v galerii na str. 4-5. 🙂

Foto z výletu po Liberci a do muzea naleznete v galerii na str. 7-8. 🙂

25. března 2022

Týden od 21.3. – 25.3. 2022

Téma týdne: Příroda se probouzí

V tomto týdnu jsme si užili velikou zábavu. V pondělí jsme se pořádně procvičili v tělocvičně a na procházce venku, jsme viděli první sněženky. V úterý ale začala teprve jízda. Vyrazili jsme do botanické zahrady. Prohlédli jsme si mnoho zajímavých věcí, hlavně venku kvetoucí krokusy, sněženky a bledule. Uvnitř v pavilonech jsme viděli banánovník, kaktusy, pomeranče i citrony. Zjistili jsme, že v botanické zahradě nemají jen rostlinky, tak jsme viděli i krmení Koi kaprů, želvy, a další různé rybky i ptáčky. Celý týden jsme si procvičovali názvy jarních kytiček, jejich barvy a tvar. Ve třídě jsme pozorovali kvetoucí narcisky a zaseli jsme semínka řeřichy, která budeme pozorovat i v dalších týdnech. Vyrobili jsme si jarní klobouk a pomocí básniček a písniček přivolávali jaro. V příštím týdnu nás čeká opět výlet. Tentokrát půjdeme do muzea a tím si přiblížíme téma „Moje město, moje země“. Informace k výletu jsou nalepené na dveřích šatny, nebo o kousíček výš na této stránce. Fotky naleznete v galerii.

18. března 2022

Týden od 14.3. – 18.3. 2022

Téma týdne: Smysly

Tento týden jsme se zaměřili na poznávání světa pomocí našich smyslů. Díky tomu jsme se naučili, které orgány ukrývají naše smysly a co díky nim můžeme z okolí zjistit. V úterý jsme se seznámili s hmatem. Zkoušeli jsme poznávat hračky v hmatovém pytli, poznávali teplo a chlad a vyrobili jsme si hmatovou ruku, kterou můžete vidět a vyzkoušet na nástěnce. Ve středu jsme se seznámili se smyslem zrak. Zkoušeli jsme po slepu malovat sluníčko a zjistili jsme jak je zrak důležitý, pomocí zraku jsme se snažili si zapamatovat 6 hraček, které paní učitelka ukryla pod šátek. Moc nám to šlo. Bez zraku jsme to zkoušeli i při pobytu venku, kdy paní učitelka vždy jednomu zavázala oči a on se po pár metrech chůze snažil říct kde vlastně jsme. Ve čtvrtek jsme se zaměřili na smysly chuť a čich. Díky rodičům, kteří nám přinesli do školky ovoce, jsme si udělali ovocný salát a všechno ovoce jsme ochutnali. Měli jsme jablíčka, hrušku, banány, meloun, hroznové víno a mandarinky. Moc se nám to povedlo. V pátek jsme probrali poslední smysl a to sluch. Poslouchali jsme ukázky zvuků zvířat a vytvořili jsme z nich obrázek. Zopakovali jsme si všechny smysly a činnosti celého týdne. Přikládáme fotky  a zbytek naleznete v galerii. Příští týden nás čeká téma „Příroda se probouzí“, při této příležitosti navštívíme botanickou zahradu. Moc se těšíme.

11. března 2022

Týden od 7.3. – 11.3. 2022

Téma týdne: Neživá příroda

V tomto týdnu jsme se zaměřili na poznávání neživé přírody. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi živou a neživou přírodou a zapojili některé materiály i do výtvarné výchovy. Zkoušeli jsme si například malovat pískem a u toho jsme procvičili jemnou motoriku. Dále jsme si zahráli na vítr a svým dechem jsme na „vodní hladině“ vyčarovali krásnou barevnou podívanou. (můžete vidět na nástěnce v šatně). Dále jsme zkoumali různé materiály kolem nás – látky, plasty, dřeva, papír a zopakovali si u toho i kam různé materiály třídíme. Zkoušeli jsme i venku nacházet kameny různých tvarů a také písek. Děti už se moc těší na teplejší počasí, aby si s pískem mohly hrát i venku. Z celý tým ze třídy Hvězdiček musím dětem udělit velikou pochvalu, jelikož se celý týden moc snažily a hlavně krásně poslouchaly při procházkách venku. Přikládáme výběr z fotografií a zbytek naleznete v galerii. Těšíme se na další týden, kdy nás čeká téma „Smysly“.

3. března 2022

Týden od 28.2. – 4.3.2022

Téma týdne: Časové vztahy
Milí rodiče,
tento týden jsme se s dětmi věnovali pochopení a orientaci v časových vztazích. Záměrem tématu bylo prohloubení poznatků o časových souvislostech. Orientace v čase je jednou z nejnáročnějších oblastí předškolního vzdělávání, protože pro děti je charakteristická vazba na přítomnost. Děti  pracovaly ve skupinkách, podle individuálních znalostí a kompetenci orientaci v čase. První skupinka dětí se učila orientaci v rozdílu mezi dnem a nocí, další skupina se učila rozpoznat časové souvislosti v pojmech ráno, poledne, odpoledne a večer a nejstarší děti se učily orientovat  se ve dnech v týdnu. Využili jsme orientaci podle Slunce, které putuje po obloze a stejně jako my s ránem vstává, v půlce své cesty je poledne, po té putuje k obzoru a je odpoledne a když zapadá je večer.
V návaznosti na tyto pojmy se děti orientovaly ve struktuře dne v mateřské škole, následně pak činnostem, které se odehrávají po odchodu domů.
„Co děláme celý den“ – využili jsme obrázků a následně jsme hledali souvislosti z vlastních zkušeností. Naučili jsme se, jak se nazývá jídlo, které si dáváme ráno – snídaně, v poledne – oběd a večer – večeře. Děti si vystříhávaly druhy potravin a jídla, třídily je podle toho, k jakému jídlu si je dáváme. Pracovali jsme i s Pyramidou zdravé výživy, určovali jsme, ve které části pyramidy se vybrané potraviny nachází. Tak jsme si zopakovali i  poznatky z tématu o tom,  co mi prospívá a co mi škodí.
Zazpívali jsme si písničku „Týden“ a hodně jsme tvořili z výtvarky. Podle energie Slunce jsme poznali, že na sluníčku už začíná být teplo a že jaro nám už ťuká na vrátka. Proto jsme se začali učit i novou písničku „Na jaře, čáp jede v kočáře“. Podle nástěnky v šatně poznáte, jak jsme si týden užili.  Další fotografie naleznete v galerii. 🙂

Vladimíra Jurigová

25. února 2022

Týden od 21.2. – 25.2. 2022

Téma týdne: Masopust

Do školky nám tento týden zavítal Masopust.
V pondělí jsme si řekli, co je Masopust, jak se slaví, a jak si ho spolu ve školce prožijeme.
Seznámili jsme se s tradicí, významem masek, průvodem, veselím a obdobím hodování – koláčky, jitrničky, jelítka…
Pracovali jsme na výrobě hudebních nástrojů – basa, buben, flétna. Nástroje jsme použily při přehrání písničky Já jsem muzikant.
Vyráběli jsme masky a líbilo se nám plnit „masíčko“ do punčošek, ze kterých následně vznikla jelítka a jitrnice.
Nechyběl ani šašek z papíru, a nakonec jsme si upekli masopustní koláčky.
Společně jsme si to užili a těšíme se, že se uvidíme v neděli 27.2. na nám. E. Beneše před radnicí, kde začíná v 10.30 h. průvod masek a pak hurá na dobrůtky a hry spojené s oslavou Masopustu v roce 2022.

Přikládáme výběr fotografií a zbytek naleznete v galerii. 🙂

18. února 2022

Týden od 14.2. – 18.2. 2022

Téma týdne: Svět kolem nás – Materiály

V tomto týdnu jsme se věnovali poznávání světa kolem nás a materiálů ze kterých je vytvořený. Prvním materiálem, který jsme probrali, bylo dřevo. Zkusili jsme si zatloukat hřebíky do dřevěného prkna, najít ve třídě vše co je ze dřeva, přiblížili jsme si výrobu papíru a naučili se, do jaké popelnice se papír třídí. K tou nám pomohla i říkanka – Modrou popelnici máme, copak do ní asi dáme? – Papír

Druhým materiálem, který jsme kolem sebe často nacházeli, bylo sklo. Ze skleněných korálků jsme vytvořili náramek, nebo náhrdelník, podívali jsme se na ukázku foukání skla, našli ve třídě i venku vše co ze skla je a také si řekli do jaké popelnice sklo třídíme.  Nemohli jsme vynechat naši říkanku – Zelenou popelnici máme copak do ní dáme? – Sklo. Při příležitosti probírání skla jsme dodělali keramická díla, medaile a malé valentýnské překvapení. Medailový ceremoniál tedy proběhne v příštím týdnu, až nás bude ve školce zase plný počet.

Posledním materiálem, který jsme si představili byl plast. Ukázali jsme si co vše může být z plastu a vytřídili jsme plastová víčka dle barvy a tím procvičili zrakové vnímání a názvy barev. Později jsme porovnávali, které víčko je větší a které menší. V neposlední řadě jsme si řekli, do jaké popelnice patří plasty a opět nám k tomu pomohla říkanka – Žlutou popelnici máme, copak do ní asi dáme? – Plast. Všechny popelnice jsme také našli při procházkách venku a vytřídili do nich ten správný materiál.

Díky malému počtu dětí jsme měli se třídou Hvězdiček možnost cvičit ve velké herně a velice se nám to zalíbilo. Trénovali jsme běh, chůzi po špičkách a orientaci na těle.

S blížícím se Masopustem jsme pro Vás připravili klaunovskou stezku kolem školky. Doufáme, že se zúčastníte a úkoly se Vám budou líbit. Tým MŠ Korálek

Přikládáme výběr fotek z celého týdne, zbytek naleznete v galerii.

11. února 2022

Týden od 7.2. – 11.2. 2022

Téma: Sport a volný čas – Olympiáda

Olympijské hry jsou velmi vzrušující, sportovci se sjedou z celého světa, aby mohli soutěžit a vyzkoušet si své sportovní dovednosti. My děti z Hvězdiček nejsme profesionální sportovci, ale hravou formou jsme se seznámily s tradičními olympijskými sporty a symboly. Vyráběly jsme olympijskou pochodeň, vlajku s olympijskými kruhy, lyže a snowboardy. Na videu jsme si pustily jízdu Ester Ledecké, a tak se nám to líbilo, že jsme jí napsaly i zprávu. K naší velké radosti nám odepsal člen realizačního týmu a poslal nám fotografie zlaté olympijské medaile. Podle vzoru jsme si tedy každý vyrobil svou olympijskou medaili. Různé sporty jsme si vyzkoušely v tělocvičně, ale i v prostorách herny a v přírodě. Po celý týden jsme se také seznamovaly s myšlenkou Fair-play a k tomu nám pomohla básnička:

Já jdu, já jdu na olympiádu.
Já jdu, já jdu na olympiádu.
Budu cvičit sportovat,
kamarádům pomáhat.
Co však musím dělat rád,
Dodržovat pravidla.
Nemusím vždy vyhrávat,
Ale dobře sportovat.

Všichni naši sportovci z Hvězdiček si celý týden moc užili a už se těší na medailový ceremoniál, který je čeká po vypálení keramických výrobků. Přikládáme výběr fotografií z celého týdne a zbytek naleznete v galerii.

 

4. února 2022

Týden od 31.1. – 4.2.202                  

Téma:  Péče o tělo   

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika
Klíčové kompetence: k řešení problémů, sociální a personální, k učení

Očekávané výstupy:
➢ rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí                                                         
 Směřovali jsme k cílům:
➢ děti rozliší zdravé a nezdravé potraviny, osvojí si poznatky důležité k podpoře zdraví
➢ děti si utvářejí představy o zdravých životních návycích a postoje k zdravému životnímu stylu
Vzdělávací nabídka:
➢ námětové hra k danému tématu „ Prodejna zdravé výživy“ a „Prodejna nezdravé výživy“,
prohlížení potravinové pyramidy, jednoduché pracovní činnosti, kreslení, skládání puzzle,
 vystřihování potravin z časopisů
➢výtvarka:  :“ Zdravý a bolavý zoubek“ „Naše oči“ ( vystřihování, lepení, práce s křídou, keramika  – glazurování “ To jsem já“ )
➢ experimentování s lupami, prožitkové aktivity zaměřené na smysly 
➢ potravinová pyramida už „Vím, co jím“

Individuální a kolektivní  činnost ve skupinách:
Zrakové  vnímání: Řekni co je na obrázku a přiřaď  ke zdravému zoubku,  sluchové vnímání, rozlišování krátké a dlouhé slabiky
Sluchová diferenciace : rozlišení hlásky na začátku slova, obrázky smyslů 
Rozvoj myšlení  a řeči:  Poznáš, co se ztratilo?  Struktura dne – posloupnost a orientace jednotlivých   činností v čase, kontrola porozumění. Komunikace – snažit se pochopit myšlenku, hledání souvislostí, práce s  motivační kartou „Péče o tělo“.

Vladimíra Jurigová

( obrázky najdete v Galerii)

 

Leden

 • Silvestr a tři králové: 3.- 7.1. 2022
 • Jak zvířátka přezimují: 10.1 – 14.1.2022
 • Jak vypadám zvenčí: 17.1. – 21.1.2022
 • Jak vypadám zevnitř: 24.1. – 28.1. 2022 

 

28. ledna 2022

Týden od 24.1. do 28.1. 2022 

Téma týdne: Jak vypadám zevnitř

V tomto týdnu nás bohužel potkala karanténa, která znemožnila větší poznání tématu. Zaměřili jsme se proto hlavně na rozvoj po speciálně pedagogické stránce. Nejvíce jsme se věnovali zrakové diferenciaci a zrakové paměti. Skládali jsme obrázky lidského těla, děti měly za úkol si zapamatovat 3 obrázky v řadě a poté zjišťovat který obrázek je zakrytý. Všechny části těla jsme pojmenovali a po slabikách vytleskali. Činnosti jsme proložili posloucháním srdce pomocí fonendoskopu. Zjišťovali jsme kdy nám tluče srdce rychleji a kdy pomaleji. Vytvořili jsme postavu do které jsme vlepovali orgány. Při této činnosti jsme si orgány pojmenovali a snažili se zjistit jejich funkci pomocí knihy Jirkovo tělo. V rámci tématu si děti vytvořily obličej a naučily se pojmenovat části těla. Vyzkoušeli jsme si i na co se jaká část těla používá. Zkoušeli jsme vše prohodit a chodili jsme po rukách a kreslili nohou. Při práci u stolečku bylo užito několik speciálně pedagogických pomůcek například špátle vložená mezi rty. Tímto podporujeme retný uzávěr, orofaciální sílu a správné dýchání nosem. Téma budeme ještě opakovat v příštím týdnu, kdy budeme probírat péči o lidské tělo. Přikládáme také výběr z fotografií, zbytek naleznete v Galerii.

21. ledna 2022

Téma týdne 17.1. – 21.1.2022

seznámení s tématem – Naše tělo   „Jak vypadám zvenčí“

Cílem tohoto týdne bylo  naplnit kompetenci  „Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích“

Toto téma jsem rozdělila na 4  části, aby děti porozuměly  základním poznatkům a pojmům, které se týkají lidského těla.

 • Hlava – obličej a jeho základní znaky ( oči, uši, nos, ústa a vlasy) + tělo, ruce a nohy
 • Kostra
 • Svaly
 • Mozek

K pochopení tématu  nám pomohly loutky, medvěd Caleb a Mája s  Kájou, společně jsme zjišťovali, jestli dokáží pojmenovat a ukázat jednotlivé části lidského těla.

Požívali jsme obrázky lidské kostry, těla, jednotlivých částí těla ( hlava, trup, ruce a nohy, všímali jsme si i detailů obličeje a prstů, pracovali jsme i na ukázkách postavy dítěte a loutky v porovnání s medvědem Calebem)

Pracovali  jsme s knížkou Jirkovo tělo a naučili jsme se, kde máme mozek a  co má za důležitý význam pro myšlení člověka.

Výtvarné činnosti byly zaměřeny na jemnou motoriku, práci s nůžkami, lepidle. Při výtvarce si děti cvičily orientaci na ploše, pojmenování částí těla,  porozumění a zrakové vnímání.

Jednotlivé části těla a jejich funkce jsme si prakticky procvičili při meridiánovém harmonizačním cvičení s příjemnou relaxační hudbou.
Loutky Kája a Mája dětem ukázaly i příjemné dětské masážní tahy podle obrázků a tak se děti naučily Brýle, Kočičí stisk, Naběračku a Pekaře. 🙂 Důležité ale je, zeptat se kamaráda, jestli ho může druhý kamarád namasírovat a pokud ano, na konci masáže poděkovat. 🙂

Hudební a pohybové činnosti byly zaměřené na opakování písníčky s pohybem Hlava, ramena, kolena a palce. Naučili jsme se písníčku Človíček, kterou si zopakujeme i příští týden, kdy se budeme věnovat pokračování tématu Naše tělo – Jak vypadám zevnitř. 🙂

( ostatní fotografie z tohoto týdne najdete v Galerii)   

Vladimíra Jurigová

14. ledna 2022

Tematický týden od 10.-14.1.2022  „Jak zvířátka přezimují“

Cílem tohoto týdne bylo naučit děti pojmenovat lesní zvířata, identifikovat je podle jejich typických znaků a vysvětlit dětem, jak lesní zvířata žijí v zimě.

Obsah tématu:

Děti se naučily, že zvířata, u kterých probíhá zimní spánek, se na chladné období s předstihem připravují. Vyhledávají si úkryt, snaží se získat co nejvíce tukových zásob, hromadí si potravu. Zároveň jim roste zimní srst, která jim pomáhá se v chladném období zahřát. Tyto přípravy probíhají během podzimu. Pokud by se zvíře nestihlo na zimu dostatečně připravit, mohlo by to pro něj znamenat, že zimu nezvládne přečkat.

Některá zvířátka se ale neukládají k zimnímu spánku, ale přezimují a musí si hledat potravu, aby zimu přečkaly.

V pondělí si děti vyráběly medvěda, který přezimuje ve svém brlohu. Procvičily si techniku stříhání, lepení, manipulaci s vystřiženými tvary a sestavení do celku.

V úterý děti pracovaly s temperovými barvami a vytvářely les v zimě, s úkryty, kde mohou zvířátka přezimovat. Technika výtvarky byla práce se štětcem ( strom, úkryty zvířat, půda a obloha, a prstová technika ( sníh).

Ve středu děti opět procvičovaly techniku stříhání, kdy vystřihovaly a nalepovaly do obrazu lesa v zimě zvířátka do úkrytů a na plochu obrazu lesa.

Při všech výtvarných aktivitách si děti procvičovaly názvy zvířat, jejich znaky, čím se živí a jak přezimují.

K tématu jsme pracovali s písničkou „Starý medvěd vzdychá“, „Běží liška k Táboru“ a  s říkadlem „ Kam se ježek v zimě schoval“.

Ve čtvrtek  se děti seznamovaly s pohádkou „Rukavička“( obdoba pohádky Budka)

V rámci výtvarky  jsme jim připravili na balicím papíru  barevnou rukavici, kterou si děti vodovými barvami podle své fantazie vymalovaly.

S pohádkovými postavami si hrály už od rána ( čepičky zvířátek) a spontánně se se zvířátky z pohádky mezi sebou seznamovaly.

Děti samy vymyslely, z čeho postavíme budku s ohledem na to, že ji medvěd zboří, a proto nesmí nikomu padající budka ublížit (např. molitanová stavebnice).

Děti si vybraly čepičky, symbolizující jednotlivá zvířátka. Vypravěčem byla nejprve učitelka (ukázala jsme jim, jak vypravěč pohádku komentuje), při dalším opakování pohádky byly již vypravěči děti. Pohádku  jsme opakovali dle přání dětí několikrát.

S dětmi jsme se celý týden zaměřovali na sociální vztahy, toleranci, respektování druhých,   kooperaci,  umět sdělit svůj požadavek , umět přijmout prohru.

Opakovali jsme dny v týdnu, časové vztahy a mezipředmětové vztahy.

Tento týden proběhly ve školce dvě aktivity, projektový den Ptačí svět a Sférické kino.

 Vladimíra Jurigová

( ostatní fotografie z tohoto týdne najdete v Galerii)     

7. ledna 2022

Týden od 3.- 7.1. 2022

Téma: Silvestr a Tři králové

V tomto tématickém bloku jsme se zaměřili nejprve na pamětní cvičení a probrali jsme tedy svátky a oslavy příchodu roku 2022. Děti si pomocí pohádky představily, proč vlastně Silvestr slavíme. Vše jsme propojili i s výtvarnou výchovou, kdy jsme při otiskávání procvičili názvy barev, ale hlavně jemnou motoriku. V dalších dnech jsme se zaměřili na příběh o příchodu tří králů. Každý den byla dětem představena jedna část příběhu a její souvislosti. Začali jsme narozením Ježíška a zjevením komety, poté cestou tří králů, dále dary které Ježíškovi nesli a proč. Nakonec jsme si přehráli celý příběh a zakončili celé téma vyrobením vlastní koruny. Děti si vyrobily několik výtvarných děl. Například kometu, která byla zároveň uvolňovacím cvičením na loket a zápěstí. Zaměřili jsme se na užití nůžek a vykreslování pastelkou. Při hudební chvilce jsme se naučili písničku My tři králové, která nás doprovázela po celý týden například při cvičení. I venku jsme téma neopustili a jednu vycházku jsme věnovali „cestě do Betléma“. Děti překonávaly překážky v podobě kopců a schodů, stejně jako tři králové při své cestě. Při pobytu venku jsme se tento týden věnovali hlavně cvičení. Proběhla základní rozcvička, běhy a skoky. Dále jsme venku trénovali reakce na zvukový podnět, kdy děti startovaly na tlesknutí a podobně. Přikládáme zde i výběr fotografií z tohoto týdne, zbytek naleznete v galerii.

Prosinec 2022

 • Kdo se bojí čerta: 29.11. – 3.12. 2021
 • Ptáčci v zimě: 6.12. – 10.12. 2021
 • Paní zima čaruje a přicházejí Vánoce: 13.12. – 17.12. 2021
 • Přicházejí Vánoce: 20.12. -22.12. 2021

18. prosince 2021

Milí rodiče, záznam z vánočního pásma, které Hvězdičkové děti připravily společně s kamarády ze Sluníček, pro vás sestřihává do videa naše kolegyně Mája Veselá. Video očekávejte na vašich mailových adresách, zašleme vám jej přes Úschovnu.  Věřím, že ačkoli jste nemohli být přítomni na besídce osobně, udělá vám video radost. 🙂

Vladimíra Jurigová

 

17. prosince 2021

Týden od 13.-17.12. 2021

Téma: Zima čaruje a Těšíme se na Vánoce

V tomto tématickém bloku jsme se zaměřili hlavně na estetické pojetí Vánoc. Nechybělo proto mnoho zajímavých výtvarných i hudebních činností, například: Výroba přáníček, keramických svícnů, malba na sklo a další. Při výtvarných činnostech děti procvičily stříhání, práci se štětcem a hlínou. Všechny tyto činnosti přispívají k rozvoji jemné motoriky. U hudební výchovy jsme nezapomněli na známé koledy a písně se zimní tématikou (Štědrý večer nastal, Sněží, sněží), které si děti opakovaly na besídku a nahrávání pásma pro seniory do Českého Dubu. Děti se také doprovodily na rytmické hudební nástroje. 
Nezůstalo ale jen u hudební a výtvarné výchovy. Děti si také osvojily nové znalosti v komunitním kruhu a to konkrétně o zimním počasí, zdravých potravinách v zimě, vitamínech, aktivitách vhodných na zimu, zimních sportech a hlavně o Vánočních svátcích a zvycích. Děti si ozdobily stromeček, upekly perníčky a pouštěly ořechové skořápky. Dokonce do třídy Hvězdiček přišel i Ježíšek a přinesl dětem dárečky.
Celý týden byl proložen individuální prací, při které jsme se zaměřili na rytmizaci slov podle obrázku, grafomotoriku, vyprávění dle obrázku, popis obrázku, hledání asociací, rozvoj zrakového vnímání, pexeso a hledání figury na pozadí. 
Přikládáme i výběr fotek z tohoto týdne. Zbytek naleznete v galerii.

 

12. prosince 2021

V tomto tématickém bloku jsme se s dětmi zaměřili na kompetenci zvládnout a vyřešit problémové a nepříjemné situace. Vysvětlili jsme si pojmy dobro a zlo, se kterými se v životě setkáváme. Navázali jsme tak na práci s Emušáky, kteří dětem pomáhají vlastní emoce pochopit, pracovat s nimi a zvládnout nepříjemné situace. Téma výtvarného tvoření bylo zaměřeno na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Děti se naučily písničky Mik Miku Mikuláš a Čertík rohatý. Ve čtvrtek proběhla Mikulášská nadílka.

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV