MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Právní důvody zpracování


Mateřská škola „Korálek“, Liberec zpracovává osobní údaje subjektů údajů, tj. fyzických osob, na základě následujících právních důvodů (titulů):

Plnění právní povinnosti
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle zákona, vyhlášky ministerstva, nařízení EU, apod.), která se na správce vztahuje, např. agenda cestovních dokladů nebo občanských průkazů, stavební řízení, účetnictví.

Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, např. provozování městského kamerového systému pro potřeby prevence kriminality a zajištění veřejného pořádku.

Plnění smlouvy
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, např. nákup a prodej nemovitostí, pronájem prostor.

Oprávněný zájem
Zpracování je nezbytné pro splnění oprávněného zájmu správce. V případě oprávněného zájmu je nutné posoudit vždy konkrétní situaci, tedy určit, zda skutečně je zájem oprávněný a za jakým účelem je nezbytné zpracovat osobní údaje.

Ochrana životně důležitého zájmu
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, např. povodně, požáry, nehody.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zpracování je nezbytné pro plnění účelu, který nelze zařadit pod právní důvody uvedené výše. Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být:

 – Srozumitelný
Vyjádření souhlasu musí být srozumitelné a od ostatních závazků a jiných skutečností odlišné, např. nesmí být součástí všeobecných podmínek, obchodní smlouvy.

Svobodný
Každý subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a může svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Konkrétní
Souhlas musí být natolik konkrétní, aby v něm subjekt údajů rozpoznal přesný účel zpracování osobních údajů. V případě, že účelů má být více, musí být uveden každý zvlášť a o každém musí mít subjekt údajů možnost se samostatně rozhodnout.

Informovaný
Aby bylo možno souhlas se zpracováním osobních údajů považovat za informovaný, je nutné subjelktu údajů sdělit:
identitu správce,
účel jednotlivých způsobů zpracování,
jakých osobních údajů se zpracování bude týkat
informaci o možnosti souhlas kdykoliv odvolat,
zda osobní údaje budou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování,
zda zpracovávané osobní údaje budou předávány třetím stranám.

Jednoznačný projev vůle,
kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV